Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Δραστηριότητες

Αποκλειστικός Σκοπός της εταιρείας με βάση το άρθρο 3 του Καταστατικού της (και όλων των Αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 252 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) είναι:

 • Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης  κρατικής Διοίκησης.
 • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος
 • Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Οι κύριες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια μπορούν να υπαχθούν σε δύο βασικούς άξονες:

Α. Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Β. Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απευθύνονται προς Δημόσιους φορείς και ιδιώτες.

 

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Στον πρώτο άξονα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις

Α1.ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Εταιρεία με το προσωπικό της και σε συνεργασία κατά κύριο λόγο με το επιστημονικό δυναμικό του Νομού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και με επιλεγμένους επιστημονικούς συνεργάτες της υπόλοιπης χώρας, εκπόνησε μέχρι σήμερα σημαντικό αριθμό μελετών, όπως αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω ανά κατηγορία.

Α1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α1.3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α1.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

A1.5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Ο.Τ.Α.

 

Α.2  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Προβολή της εταιρείας με ιστοσελίδα www.ando.gr στο διαδίκτυο σχετικά με:

 • Προγράμματα της Ε.Ε. που διαχειρίζεται η εταιρία
 • Πληροφορίες για τους Δήμους του Νομού
 • Πληροφορίες από τον ΕΟΤ Δωδεκανήσου
 • Πληροφορίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Περιγραφή και δραστηριότητες της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου

Τα δεδομένα του συστήματος ενημερώνονται και εμπλουτίζονται καθημερινά εξασφαλίζοντας έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

 
Α.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΤΑ

Η Εταιρεία στα πλαίσια Προγραμματικών Συμβάσεων, παρείχε τακτική τεχνική υποστήριξη στους μικρούς  ΟΤΑ του Νομού Δωδ/σου, που στερούνται τεχνικής υπηρεσίας. Η υποστήριξη αφορούσε στην προετοιμασία των προτάσεων ένταξης και στην παρακολούθηση των έργων (σύνταξη αρχικών, μηνιαίων και τριμηνιαίων Τεχνικών Δελτίων, Διακηρύξεων και Συγγραφών Υποχρεώσεων), στο Β΄ Κ.Π.Σ.

 Η υποστήριξη άρχισε κατά το 2001 και έληξε το 2002.

Από το 2003 έως και το τέλος του 2010 η εταιρεία μας, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στους Ο.Τ.Α. μέλη της και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου με κατ΄ ιδίαν συναντήσεις των στελεχών της για την ωρίμανση των έργων και δράσεων του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου της Γ΄προγραμματικής περιόδου 2002-2006 καθώς και της Δ΄ προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ. ΔΩ. ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Με προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ ΑΝ.ΔΩ. και Ν.Α.Δ., η ΑΝ.ΔΩ. παρείχε τεχνική υποστήριξη στον προγραμματισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε έργα και ενέργειες για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται ειδικές διαδικασίες. Επίσης παρείχε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της Αλιείας και ειδικότερα πληροφόρηση και ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ. ΔΩ. ΚΑΙ ΤΕΔΚΔ

Με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου και της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., η ΑΝ.ΔΩ. παρείχε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους μικρούς ΟΤΑ της Δωδεκανήσου, για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων προς υλοποίηση στα πλαίσια τουΕ.Σ.Π.Α. 2007-2013 και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα η ΑΝΔΩ υλοποίησε απολογιστικά τις παρακάτω ενέργειες και έργα:

 1. Εκδόθηκαν και απεστάλησαν προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου 34 Ενημερωτικά Δελτία για ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με όλες τις προκηρύξεις του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, Υπουργεία, Φορείς), για δημόσια έργα και για ιδιωτική επιχειρηματικότητα.
 2. Ολοκληρώθηκαν 7 καταρτίσεις προγραμματισμού μικρών ΟΤΑ για υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ και
 3. Συντάχθηκαν 22 Φάκελοι Υποψηφιότητας για υποβολή έργων μικρών ΟΤΑ στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα:

 

Α.4  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Στα πλαίσια του  Προγράμματος «Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» το Υπουργείο Εργασίας ανέθεσε στη Νομαρχιακή Αυτ/ση Δωδ/σου την υλοποίηση του έργου «Εργονομικές διευθετήσεις σε χώρους που στεγάζουν Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες του νομού Δωδ/σου» για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. 

Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ανέλαβε με την υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τη Νομαρχιακή Αυτ/ση Δωδ/σου για την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση του έργου. Το Πρόγραμμα έληξε στο τέλος του 2001.

Επίσης υπεγράφη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ν.Α.Δ. και ΑΝ. ΔΩ. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της ΑΝ.ΔΩ. για την προετοιμασία έργων και δράσεων με την προώθηση των διαδικασιών ωρίμανσης καθώς και τη στήριξη της για την οργάνωση, προετοιμασία και προγραμματισμό του τομέα Αλιείας του Δ΄ ΚΠΣ. Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 16-6-2003 για ένα χρόνο και μετά από ανανεώσεις ισχύει μέχρι 16-06-2008. Ο προϋπολογισμός της αρχικής σύμβασης ήταν  50.000€  ετησίως και της τελευταίας 120.000 € ετησίως.

 

Α.5  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ Κ.Π.Σ.

Η Εταιρεία συμμετείχε με δύο στελέχη της στην Επιτροπή Κατάρτισης του  Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για το  Γ΄ Κ.Π.Σ. 

 

Α.6  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Πε.Σ.Υ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Εταιρεία ανέλαβε την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Β΄ Πε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου με την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Η υποστήριξη συνίσταται στην προετοιμασία των προτάσεων και την παρακολούθηση των διαφόρων έργων και προμηθειών των νοσηλευτικών μονάδων Δωδεκανήσου. Η σύμβαση έχει λήξει.

 

Α.7  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΡΟ

Η ΑΝ.ΔΩ. – Α.Ε. συμμετείχε ως φορέας υποστήριξης σε Προγραμματική Σύμβαση στην οποία συμμετείχαν επίσης, το Υπ. Υγείας & Πρόνοιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου και ο Δήμος Λέρου. Σκοπός της Σύμβασης ήταν η υλοποίηση της Υποστηρικτικής Δομής της Ειδικής Δράσης για τη νήσο Λέρο που προέβλεπε την εφαρμογή Ειδικής Ολοκληρωμένης  Παρέμβασης μεγάλης κλίμακας τόσο σε επίπεδο οικονομίας, όσο και οργάνωσης. Η σύμβαση έχει λήξει.

 

Α.8  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Β΄ ΔΥΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με σύμβαση που υπογράψαμε στις 23/05/2006 με την ΚΑΝΤΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β΄ ΠΕΣΥΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» έναντι  συνολικής αμοιβής 30.000,00€ και διάρκεια υλοποίησης του έργου 32 μήνες.

 

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Στο δεύτερο άξονα δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται τα παρακάτω Προγράμματα:

Β.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

Β.1.1  LEADER II

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου επελέγη από το Υπουργείο Γεωργίας ως φορέας διαχείρισης της Πρωτοβουλίας LEADER II  για τον Νομό Δωδεκανήσου, τη περίοδο 1996-2000.

 Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1997 με αρχικό προϋπολογισμό 1.200.000.000 δρχ. και κατόπιν ανακατανομών έκλεισε στο τέλος του 2001 με συνολικό προϋπολογισμό 1.863.489.230 δρχ.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υλοποιήθηκαν 83 έργα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων σε όλη τη Δωδεκάνησο, στους τομείς: Ανάπτυξη αγροτουρισμού, παροχή στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποίηση επί τόπου της αγροτικής παραγωγής, βελτίωση περιβάλλοντος.

 

Β.1.2  INTERREG ΙΙ

Η ΑΝ.ΔΩ. ανέλαβε τη διαχείριση της ολοκληρωμένης δράσης, με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και την οικολογική προστασία σε μικρά νησιά του Αν. Αιγαίου», στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG II. Για την υλοποίηση του Προγράμματος υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠ.ΑΙ.. ΑΝ.ΔΩ.-Α.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδ/σου.

 Το πρόγραμμα με τελικό κόστος 1.114.303.214 δρχ. έληξε κατά το τέλος του 2001.

 

Β.1.3  NOW II – ARISTI

Η  ΑΝ.ΔΩ συμμετείχε σε δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας ανέργων γυναικών στο Νότιο Αιγαίο του Κοινοτικού προγράμματος   «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Άξονας  NOW». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Ν. Δωδεκανήσου σε συνεργασία με το Δήμο Ροδίων

 

Β.1.4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   LIFE

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης “LIFE - Φύση, 1998” το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) και η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. ανέλαβαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, την υλοποίηση Έργων που στοχεύουν στην προστασία και προβολή του απειλούμενου ενδημικού ψαριού των γλυκών νερών της Ρόδου Ladigesocypis ghigii (κοινώς Γκιζάνι).

Στα έργα περιλαμβάνονταν, η κατασκευή καταφυγίου στον ποταμό Λουτάνη και η δημιουργία δύο μικρών πάρκων στην Ψίνθο και στην Αγία Ελεούσα, τα  οποία  χρησιμεύουν ως κέντρα πληροφόρησης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Το Πρόγραμμα έληξε στο τέλος του 2003.

 

Β.1.5  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ARCHI-MED

Στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ σχεδιάστηκε η πιλοτική ενέργεια ARCHI MED που υλοποιήθηκε με διεθνική συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας και έχει τίτλο «Τα λιμάνια του Οδυσσέα».

Η ΑΝ.ΔΩ.-Α.Ε είχε αναλάβει την υλοποίηση της Δράσης 4 με περιοχή ευθύνης το νομό Δωδ/σου και περιοχή παρέμβασης τα νησιά Ρόδος, Σύμη, Κως, Νίσυρος, Πάτμος, Λειψοί.

Η συγκεκριμένη δράση που είχε ως θέμα την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού και περιελάμβανε ενέργειες, όπως:

 • Δημιουργία τουριστικού οδηγού (μέσω εντύπων πολυμέσων και ιστοσελίδων) για την προβολή των τουριστικών πόρων, με εικονικές διαδρομές, ιστορικού, περιβαλλοντικού, γαστρονομικού, καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος κλπ.)
 • Δημιουργία τουριστικών περιπτέρων πληροφόρησης στα λιμάνια Ρόδου, Κω, Πάτμου με πληροφορίες για τις περιοχές της ενδοχώρας.

Είχαν δημιουργηθεί έντυπα, μουσικό CD, CD ROM, αφίσες για τη περιοχή παρέμβασης.

 

Β.1.6  ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Π.Α.Α.Χ

Το 2009 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαχείριση των Ο.Π.Α.Α.Χ, που είχε ξεκινήσει στις 05.03.2003, όταν υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε για την παροχή υπηρεσιών ως  Δομής  Στήριξης στα Ολοκληρωμένα ΠρογράμματαΑνάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ως γνωστόν στο  νομό Δωδεκανήσου υλοποιήθηκα  τρία Ο.Π.Α.Α.Χ.:

 • Το Ο.Π.Α.Α.Χ. «Μικρά νησιά Δωδεκανήσου» (Αστυπάλαια, Μεγίστη, Νίσυρος, Σύμη, Τήλος), στα πλαίσια του Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006 (Άξονας 7) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα
 • Ο.Π.Α.Α.Χ. Καρπάθου, Κάσου και
 • Ο.Π.Α.Α.Χ. Δήμων Αταβύρου, Καμείρου, Νότιας Ρόδου, Χάλκης,

στα πλαίσια του Π.Ε.Π 2000-2006 της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31/08/2009. και συνολικά στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιήθηκαν 107 έργα, συνολικής δημόσιας Δαπάνης 13.250.000.00 €

 

Β.1.7  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

Η κοινοτική πρωτοβουλία  LEADER+  αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας για την αγροτική ανάπτυξη LEADER ΙI

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου μετά από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητάς της ως φορέα διαχείρισης του προγράμματος για τον Νομό Δωδεκανήσου επελέγη ως ο υπεύθυνος διαχειριστής του προγράμματος και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση στις 19/6/2003.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 30/06/2009 στο συνολικό ποσό των 8.855.425,18 € και Δημόσιας Δαπάνης: 7.215.968,66 € έναντι του  συνολικού ποσού των 7.171.612 € και Δημόσιας Δαπάνης 5.535.000 € της αρχικής έγκρισης, δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε σε 130% σε σχέση με τις αρχικές εγκρίσεις.

 

Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΞΟΝΑΣ 4 (LEADER) ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013

Η υπουργική απόφαση έγκρισης του προγράμματος εκδόθηκε στις 2/7/2009. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αναμορφώσεων του προγράμματος και την αποστολή των δικαιολογητικών, υπεγράφη η σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος στις 12/5/2010 με δημόσια δαπάνη 6.300.000€.

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ)

Μετά την υποβολή πρότασης από την εταιρεία μας για τη διαχείριση του τοπικού προγράμματος τον Οκτώβριο του 2008, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε το τοπικό πρόγραμμα Αύγουστο του 2010 με ποσό δημόσιας δαπάνης 4.840.000€. Ακολούθησαν οι διαδικασίες έκδοσης υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την υλοποίηση του προγράμματος, οι αναμορφώσεις του τοπικού μας προγράμματος και η υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης στις 17/02/2011.

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013 (ΠΡΩΗΝ Ο.Π.Α.Α.Χ)

Στο τέλος του 2010 και αφού διαπιστώθηκε από το Υπουργείο η ανάγκη ύπαρξης Μηχανισμών Υποστήριξης σε όλες τις περιφέρειες, δημοσιοποίησε προκήρυξη για την επιλογή μηχανισμών υποστήριξης ανά περιφέρεια. Για το Νότιο Αιγαίο το ποσό αφορά 1.300.000€ (χωρίς ΦΠΑ). Υποβάλαμε πρόταση ως μέλη υπό σύστασης Κοινοπραξίας μαζί με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων. Η πρόταση υποβλήθηκε 24/1/2011 και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Β.3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (EUROPE DIRECT)

Το 2000, δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Info Point Europe Ρόδου, ένα γραφείο που είχε ως σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Info Point Europe λειτούργησε με αυτή την ονομασία μέχρι τα τέλη του 2004, οργανώνοντας ενημερωτικές ημερίδες για το ευρύ κοινό με θέματα όπως το ευρώ, το περιβάλλον και την εκπαίδευση.

Από τις αρχές του 2005 συνέχισε τη λειτουργία του με την ονομασία Europe Direct.

Από τις αρχές του 2005 η ΑΝ. ΔΩ. συνεχίζει τη λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης του Ευρωπαίου Πολίτη με την ονομασία Europe Direct, την οποία εξασφάλισε μέχρι και τα τέλη του 2012.

Το Europe Direct Ρόδου λειτουργεί υπό την αιγίδα και συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου. Ο τομέας ευθύνης του Κέντρου είναι όλος ο νομός Δωδεκανήσου.

Οι  δραστηριότητα τους είναι οι παρακάτω:

 • Καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών για θέματα –ερωτήματα σχετικά με την ΕΕ
 • Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών, με δυνατότητα παραπομπής και σε άλλες εξειδικευμένες πηγές πληροφόρησης
 • Διανομή ενημερωτικού υλικού της Ε.Ε. στους ενδιαφερόμενους 
 • Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, σχετικά με την ΕΕ
 • Τακτική υποβολή εκθέσεων και συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Παροχή συνδρομής στην Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με παρακολούθηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης και υποστήριξης της διοργάνωσης τοπικών εκδηλώσεων
 • Σύνταξη προϋπολογισμού για τις δράσεις – εκδηλώσεις του τμήματος  
 • Επιμέλεια απολογιστικού φακέλου για τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες του προηγούμενου έτους
 • Οργάνωση εκδηλώσεων ή/και ανάπτυξη πληροφοριακών προϊόντων για το ευρύ κοινό
 • Οργάνωση εκδηλώσεων ή/και ανάπτυξη πληροφοριακών προϊόντων για ειδικές ομάδες στόχους
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων δικτύωσης για θεσμικούς ενδιαφερόμενους και πολλαπλασιαστές
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης