Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πινακίδα Άξονα 3

Υπόδειγμα επεξηγηματικών πινακίδων, που θα πρέπει να τοποθετείται σε έργα / πράξεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1974/2006 (Παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Όταν μια πράξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 καταλήγει σε επένδυση, το συνολικό κόστος της οποίας υπερβαίνει τα 50.000 ΕΥΡΩ, ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει επεξηγηματική πινακίδα. Η τοποθέτηση των επεξηγηματικών πινακίδων θα πρέπει να γίνεται στο ευκρινέστερο δυνατό σημείο.

 Στο πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΑΑ),  αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 85% (ποσοστό) της Δημόσιας Δαπάνης, δηλαδή της επιχορήγησης.

Στο πεδίο ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% (ποσοστό) της Δημόσιας Δαπάνης, δηλαδή της επιχορήγησης.