Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Ιδιωτικά Έργα Αλιείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης") - CLLD / LEADER Δωδεκανήσων της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/10/2021 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ

- ΕΝΤΥΠΟ Ι_1: Αίτηση Χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι_2: Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης χρηματοδότησης

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Υπόδειγμα πινάκων προϋπολογισμού και Πίνακας μέγιστων τιμών μονάδας

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: Υπόδειγμα μελέτης βιωσιμότητας

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ και Ορισμός ΜΜΕ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Υπεύθυνη Δήλωση

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση de minimis

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση

 

ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: Οδηγός Εφαρμογής (Αναλυτική περιγραφή προκηρυσσόμενων δράσεων, Κριτήρια Επιλεξιμότητας & επιλογής)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Α: Επιλέξιμοι ΚΑΔ για τις μη κρατικές ενισχύσεις (ΚΑΝ. 508/2014)

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Β: Επιλέξιμοι ΚΑΔ για τις κρατικές ενισχύσεις (ΚΑΝ. 1407/2013)

- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: Δελτία ταυτότητας δεικτών

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

- Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

- Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Νοτίου Αιγαίου

 

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα δήλωσης δαπανών από δικαιούχο

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_Α: Υπόδειγμα δήλωσης δαπανών από Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα λίστας επαλήθευσης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα έκθεσης επαλήθευσης

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Διαδικασία παρακολούθησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Κυρώσεις

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV: Υπεύθυνη Δήλωση μετά την ένταξη

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ: Υποδείγματα εντύπων του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ 2014-2020

- Αλιευτικός Τουρισμός: ΚΥΑ 414/2354/12-1-2015 (ΦΕΚ 97/20-1-2015), Έγγραφο 2834/52781/13-5-2015 για εφαρμογή ΚΥΑ Αλιευτικού Τουρισμού, ΚΥΑ 992/6-4-2020 ΦΕΚ 1597/27-4-2020, YA 1627/2-8-2021 Αλιευτικός Τουρισμός

- Σκάφη Αναψυχής: Ν. 4256/2014, Διευκρινιστική Εγκύκλιος Ν. 4256 (17-4-2014), Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τροποποιήσεις των νόμων (12-3-2018)

- Ειδικές Μορφές Τουρισμού (Καταδυτικός) - Ν. 4688/24-5-2020, ΥΑ 2133.1/50848/2018 Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψυχής, Ν. 3409/4-11-2005 (ΦΕΚ 273/4-11-2005) Καταδύσεις Αναψυχής

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 16/11/2021)