Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ: Μ2998624)

 

 

19-7-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (19.2.4.219.2.4.319.2.4.419.2.4.5)

 

25-6-2019 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4, 19.2.4.5)

 

13-5-2019 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (τελευταία ενημέρωση 6/8/2018)

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

- 1η Τροποποίηση: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής έως την Παρασκευή 3/8/2018.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α) 3. Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης (Περιέχει μεταξύ άλλων Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Κριτήρια Επιλογής, Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κτλ)

 

Β) ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

1. Αίτηση στήριξης

2. Παράρτημα αίτησης στήριξης

4. Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα (εφόσον απαιτείται)

5. Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα [εφόσον απαιτείται]

7. Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού

8. Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων σύγχρονου πολιτισμού

10. Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ “Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020”

11. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για Αειφόρο Ανάπτυξη

12. Πίνακας (Δ1) αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης

13. Πίνακας (Δ2) αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών

14. Ελάχιστα περιεχόμενα Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (σύμφωνα με Άρθρο 45, Ν.4412/2016)

15. Υποδείγματα Προγραμματικών Συμβάσεων

17. Προδιαγραφές μελέτης αισθητικής αναβάθμισης οικισμών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XLS ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XLS ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.4.2, 19.2.4.3 ΚΑΙ 19.2.4.5

 

Γ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

6. Οδηγίες συμπλήρωσης Ε.I.1_4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΚΑΘΑΡΩΝ_ΕΣΟΔΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ_300715

9. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (Ο.I.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_II_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ_ΑΜΕΑ_v1_301015)

16. Πίνακας μέγιστων τιμών μονάδας κατασκευαστικών εργασιών

24. Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη (Ο.Ι.1_1_ΠΑΡΑΡΤ_ΙΙΙ_ΚΡΑΤΙΚΕΣ_ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ_v1_301015

23. Περιοχή Παρέμβασης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου

 

Δ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

18. Σχέδιο εγγράφου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. για την υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων

19. Σχέδιο Απόφασης Ένταξης

20. Σχέδιο Απόφασης Απόρριψης

 

Ε) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

21. Υ.Α. 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017)

22. Κ.Υ.Α. 2635/13-9-2017 (ΦΕΚ 3313/Β΄/20-9-2017)

ΚΑΝ 651/2014

ΚΑΝ 1303/2013

ΚΑΝ 1305/2013

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Οδηγίες για ΟΠΣΑΑ

- VIDEO για ΟΠΣΑΑ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ