Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» -Παρεμβάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα  του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο του «Προγράμματος  Τοπικής Ανάπτυξης CLLD /LEADER  Δωδεκανήσου» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):   «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τα Ιδιωτικά έργα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ημερομηνία 1-8-2019)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ)

Ι_1 Υπόδειγμα αίτησης στήριξης.

Ι_2 Αίτηση στήριξης- Συμπληρωματικά Στοιχεία

Ι_3 Μελέτη Βιωσιμότητας

Ι_4 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πράξης

Ι_5 Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ

Ι_6 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης de minimis

Ι_7 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

Ι_8 Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ)

ΙΙ_1 Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής (Αναλυτική περιγραφή προκηρυσσόμενων δράσεων, Κριτήρια Επιλεξιμότητας, Κριτήρια επιλογής, Δικαιολογητικά)

ΙΙ_2 Πίνακας μέγιστων τιμών μονάδας κατασκευαστικών εργασιών

ΙΙ_3 Ορισμός ΜΜΕ

ΙΙ_4 Ορισμός Προβληματικής Επιχείρισης

ΙΙ_5 Προσβασιμότητα ΑμεΑ

ΙΙ_6 Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΙΙ_7 Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά υποδράση (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ - ημερομηνία 1-8-2019)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΙΙΙ_1 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER

ΙΙΙ_2 Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

ΙΙΙ_3 Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε

ΙΙΙ_4 ΚΥΑ Λειτουργικών μορφών καταλυμάτων

ΙΙΙ_5 ΚΥΑ Οινοτουρισμού

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (τροποποίηση - ημερομηνία 1-8-2019)

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΩ (τελευταία ενημέρωση: 17-9-2019)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (τελευταία ενημέρωση: 23-7-2019)