Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Περιγραφή

  • ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η εταιρεία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας κατά τη ίδρυση της διεπόταν από τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του Π.Δ. 323/89 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 410/95.

Σήμερα, ύστερα από την ισχύ του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) και τη προσαρμογή του καταστατικού που έγινε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 27-06-2007 η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Είναι η πρώτη Αναπτυξιακή Εταιρεία που δημιουργήθηκε στο Νομό Δωδεκανήσου. 


  • ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. συστάθηκε τον Μάρτιο του 1993 με μετόχους την Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου και 52 Δήμους και Κοινότητες (και 24 μετά την εφαρμογή του προγράμματος Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ περί Συνενώσεων Ο.Τ.Α.) του Νομού από την διαπιστωμένη ανάγκη για επιστημονική και τεχνική στήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την σύσταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, εισήλθε και εκείνη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το 1995.