Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ποιότητα ISO

Σύστημα Ποιότητας

Η εταιρεία έχει καθορίσει και εφαρμόζει τις απαραίτητες διεργασίες για την διασφάλιση της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών της και της κείμενης νομοθεσίας. Ως μέσο εφαρμογής και παρακολούθησης των εφαρμοζόμενων διεργασιών, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008.

Το ΣΔΠ εφαρμόζεται, διατηρείται και διαρκώς βελτιώνεται από τα στελέχη της εταιρείας σε όλες τις περιόδους λειτουργίας των εμπλεκόμενων τμημάτων.

Το σύστημα ποιότητας που έχει αναπτυχθεί είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και έχει προσαρμοσθεί στις ανάγκες τις επιχείρησης, τις ικανότητες, το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία του προσωπικού. Το ΣΔΠ περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα του τις απαιτήσεις του κείμενου κανονιστικού πλαισίου  (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι κλπ) το οποίο διέπει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνει :

 

  • Την Πολιτική Ποιότητας  και τους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα
  • Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας
  • Τις Διαδικασίες Ποιότητας που προβλέπονται από το πρότυπο, καθώς και εκείνες που απαιτήθηκαν για την ορθή εφαρμογή του συστήματος
  • Τα Διαγράμματα Λειτουργικών Διεργασιών τα οποία περιγράφουν το σχεδιασμό της υλοποίησης των λειτουργικών διεργασιών υπό την μορφή διασυνδεόμενων σταδίων με τον καθορισμό υπευθύνων.
  • Τις Οδηγίες Εργασίας οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και έλεγχο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εφαρμοζόμενων λειτουργιών
  • Τις Αρμοδιότητες και Υπευθυνότητες του προσωπικού οι οποίες αναφέρονται στις περιγραφές θέσεων εργασίας και προσδιορίζονται κατάλληλα στα έγγραφα (διαδικασίες, διαγράμματα λειτουργικών διεργασιών, οδηγίες) του συστήματος ποιότητας
  • Αρχεία τα οποία επιδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις
  • Νομοθεσία και έγγραφα εξωτερικής προέλευσης σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της επιχείρησης  

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού: 041080041