Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στοχεύει στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων, αλλά και στην υπέρβαση των προσδοκιών, όπου είναι εφικτό, όλων των ενδιαφερομένων μερών στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών για την υλοποίηση & διαχείριση εθνικών - ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την τεχνική υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη θεμελίωση τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Στα ενδιαφερόμενα μέρη εντάσσονται, τόσο εσωτερικά οι μέτοχοι, οι επιτροπές, η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας, όσο και εξωτερικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Ενώσεις τους, η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση, οι Αναθέτουσες Αρχές των διαχειριζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και οι τελικοί αποδέκτες, οι φορείς ελέγχου, συνεργάτες/προμηθευτές/υπεργολάβοι.

 

  Γενικούς στόχους της εταιρείας αποτελούν :

  • η υποστήριξη της αναπτυξιακής πορείας του Νομού Δωδεκανήσου, μέσα από την εφαρμογή δράσεων που προάγουν ουσιαστικά την τοπική ανάπτυξη με έμφαση στην προώθηση έργων καινοτομίας
  • η συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα των εσωτερικών λειτουργιών και της διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • η συστηματική παρακολούθηση και η απαρέγκλιτη τήρηση του νομοθετικού πλαισίου, καθώς και των λοιπών κανονιστικών απαιτήσεων που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • η αυστηρή τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων απέναντι στα σχετιζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη, η παρακολούθηση και η ανασκόπηση των απαιτήσεών τους
  • η συνεχής βελτίωση της απόδοσης, σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους

  Για την επίτευξη των στόχων δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα:

  • Άρτια οργάνωση και λειτουργία όλων των τμημάτων της εταιρείας
  • Επιλογή ικανών στελεχών, συνεργατών και προμηθευτών
  • Συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού
  • Συνεχή επαγρύπνηση, ως προς τα νέα δεδομένα στους τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Εφαρμογή τακτικών εσωτερικών ελέγχων για τη διασφάλιση της κάλυψης των απαιτήσεων

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμόσιμων κανονιστικών απαιτήσεων και της κείμενης νομοθεσίας, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., στην υλοποίηση και διαχείριση εθνικών-ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Καθιερώνονται μετρήσιμοι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι για την ποιότητα οι οποίοι ανασκοπούνται, ως προς την καταλληλότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση.

Η Διοίκηση εκφράζει την απόλυτη δέσμευσή της, για την τήρηση των προκαθορισμένων αρχών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. Δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την ουσιαστική εφαρμογή του και ορίζει κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη για την καθιέρωση και την τήρηση του Συστήματος αυτού.

Καλούμε όλους τους Συνεργάτες της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., Εργαζομένους, Προμηθευτές και αποδέκτες των υπηρεσιών να συμβάλλουν ενεργά, με την ανάδρασή τους και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, στην επίτευξη των στόχων για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με γνώμονα τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους. Δεσμευόμαστε ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των ισχυουσών αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα τίθεται στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών.

 

Εγκρίνεται  από:

                                 Κώστας Ζήφος                                                                                     Ευάγγελος Φραγκάκης

                          Διευθυντής ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.                                                                             Πρόεδρος ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.