Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος LEADER ΠΑΑ Νομού Δωδεκανήσου

Περιοχή Εφαρμογής (ανάλογα με την δράση): Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων, Δικαίου, Ηρακλειδών, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.720.000 ευρώ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader ΠΑΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123A
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (L311, L312, L313)
●  ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321 & L323 - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΔΩ ΑΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΑΝΔΩ, 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος, και στα τηλέφωνα 2241075323, 2241078230, κα. Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου.

Αποτελέσματα της 2ης Προκήρυξης του LEADER ΠΑΑ