Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ανακοινώσεις

 • 05/06/2021
  Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2021
  Europe Direct South Aegean

  Δελτίο Τύπου

  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021: Ο κύκλος της ζωής δοσμένος μέσα από το φετινό σύνθημα – επανασχεδιασμός, αναβίωση, αποκατάσταση.

   

  Με ιδιαίτερη επιτυχία και με περίσσιο ζήλο από τους συμμετέχοντες  έφηβους, ηλικίας 11 έως 17 ετών, όλοι πρόσκοποι των Συστημάτων  της Ρόδου, γιορτάστηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Την πρωτοβουλία για την οργάνωσή της είχαν,  το EUROPE DIRECT Νοτίου Αιγαίου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε), το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου, η Εφορεία Προσκόπων Δωδεκανήσου και η κοινωνική επιχείρηση «Για τη φύση Κοιν.Σ.Επ».

  - Δείτε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου.

  - Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση.

  - Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο".

 • 28/05/2021
  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

   

  Α) Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων, μέσω του ΠΣΚΕ

  Σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ Β΄4268), όπως ισχύει, η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει για:

  1. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, (συμπεριλαμβανομένων μεταφορών ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού)
  2. παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης,
  3. αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.),
  4. διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).

   

  Το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο που σας είχε αποσταλεί με e-mail στις 12/05/2021. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα, όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

   

  Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης από το δικαιούχο και τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς την σύνδεσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

  Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν πρέπει να συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013:

  1. παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του ΤΠ.
  2. αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
  3. ουσιαστική μεταβολή της πράξης, που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους της ή την εφαρμογή των όρων ένταξης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της πράξης.

   

  O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση, στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.

  Η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

  Στη συνέχεια, η ΟΤΔ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της πράξης, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

   

  Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

  α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΠΣΚΕ, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.

  Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

  Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

   

  β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ ή η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαπιστώσει ότι το αίτημα τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης, χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, η ΟΤΔ ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.

  Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

  Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αρνητικής γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξετάζει εάν με την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

  Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει το τεχνικό δελτίο στο ΠΣΚΕ. Τα στοιχεία της τροποποίησης μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ.

  Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κοινοποιεί την απόφαση στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει, ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε κάθε δικαιούχο στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση στήριξης.

  Η τροποποίηση του ΤΔΠ προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

  Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

   

  Β) Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας του προϋπολογισμού (εντός των κατηγοριών δαπανών)

  Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης π.χ. αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κ.λπ. και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», γίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίαση της.

   

  Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται  από τον δικαιούχο, εγγράφως, στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ, σύμφωνα με τo Υπόδειγμα 1 (Αίτημα) & Υπόδειγμα 2 (Πίνακας), το οποίο  συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται προσφορές ή προμετρήσεις/επιμετρήσεις εργασιών, τεχνική έκθεση.

  Η ΟΤΔ, μετά την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης, ακολουθεί τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης, στην περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία αυτής.

   

  Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη:

  Γεωργία Γουδουλάκη (Γεωπόνος - Υπεύθυνη Τμήματος) - 2241043313 

  Πολυξένη Ζαχαριάδη (Πολ. Μηχανικός - Τεχνικά Θέματα) - 2241005162

  Δέσποινα Καράλλα (Οικονομολόγος - Οικονομικά Θέματα) - 2241005163

   

 • 05/04/2021
  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ LEADER / CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»,

  H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης")

  - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

  - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

  - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

   

  *ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρόκειται για τελικά κείμενα.

   

 • 19/03/2021
  ΟΠΣΑΑ - Διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού χρηστών λόγω απώλειας, κλειδώματος, αδράνειας, κ.α.
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού χρηστών στο ΟΠΣΑΑ,

  για όσους ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε (λόγω απώλειας, κλειδώματος, αδράνειας 90 ημερών κ.α.)

  1. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού (σε περίπτωση νομικού προσώπου / φορέα) που έχει δικαιώματα χρήστη στο σύστημα ΟΠΣΑΑ, επικοινωνεί με  έναν από τους διαχειριστές του ιστοτόπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος τον κατευθύνει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει:
   • Δευτέρα: Ζαφείρη  Αγλαΐα - τηλ. 2108802341
   • Τρίτη: Στανίτσα Χρυσούλα - τηλ. 2108802351
   • Τετάρτη: Χαχούλη Ευαγγελία - τηλ. 2108802335, Παχούλης Ιωάννης - τηλ. 2108802508
   • Πέμπτη: Παππά Έλενα - τηλ. 2108802345
   • Παρασκευή: Ζαφείρη  Αγλαΐα τηλ. 2108802341, Στανίτσα Χρυσούλα τηλ. 2108802351

   

  1. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού (σε περίπτωση νομικού προσώπου/φορέα) συμπληρώνει και στέλνει, χρησιμοποιώντας το e-mail του ως χρήστης, σκαναρισμένο το έγγραφο «Φόρμα Αλλαγής Συνθηματικού Εξωτερικού Συνεργάτη (Password)» στην διεύθυνση usrmng@opekepe.gr, υπογεγραμμένο, με σφραγίδα του φορέα, με ημερομηνία και ονοματεπώνυμο στην τελευταία σελίδα κάτω αριστερά.

   

  1. Εντός της ημέρας ακολουθεί απαντητικό email με κρυπτογραφημένο/συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο περιέχει ένα αρχείο word με USERNAME και PASSWORD για ενεργοποίηση του λογαριασμού. Για το άνοιγμα του συμπιεσμένου αρχείου απαιτείται κωδικός, ο οποίος δίνεται μόνον με τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους διαχειριστές του ιστοτόπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως εμφανίζονται παραπάνω.

   

  1. Τέλος, χρησιμοποιώντας το νέο PASSWORD, είναι εφικτή η είσοδος στην σελίδα του ΟΠΣΑΑ https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login. Από το σύστημα θα ζητηθεί ο ορισμός νέου κωδικού με τον οποίο, στο εξής, είναι δυνατή η πρόσβαση στη σελίδα του ΟΠΣΑΑ.
 • 17/12/2020
 • 06/11/2020
  Οδηγίες υποβολής τροποποίησης προϋπολογισμού για έργα δημόσιου χαρακτήρα που δεν εκτελούνται με διαδικασία δημοσίων συμβάσεων
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  Κατά την υλοποίηση της πράξης, στην περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού.

  Α) Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις είναι  ήσσονος σημασίας (εντός κατηγορίας δαπάνης/διακριτών τμημάτων), που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης, όπως αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών και μεταφορές ποσών εντός «κατηγοριών δαπανών», υποβάλλεται το αίτημα εγγράφως στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ, σύμφωνα με το: Υπόδειγμα 1 & Υπόδειγμα 2, το οποίο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται προσφορές ή προμετρήσεις/επιμετρήσεις εργασιών, τεχνική έκθεση.

  Η ΟΤΔ, μετά την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης, ακολουθεί τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης ως προς το συνημμένο αναλυτικό προϋπολογισμό και κατόπιν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

  Β) Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις αφορούν μείωση του συνολικού προϋπολογισμού ή μεταφορές ποσών μεταξύ «κατηγοριών δαπανών», προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης.

  Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης  υποβάλλεται αρχικά στο ΟΠΣΑΑ και προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

  Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, ο δικαιούχος δημιουργεί στο ΟΠΣΑΑ τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, επιλέγοντας ως «Αιτιολογία Τροποποίησης» Άλλο (να προσδιοριστεί τι αφορά η τροποποίηση), μεταβάλλει τα στοιχεία της, επισυνάπτει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και την υποβάλλει οριστικά,  αφού την εξετάσει η ΟΤΔ, και ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταχωρίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος.

  Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ εγγράφως το αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το: Υπόδειγμα 3 & Υπόδειγμα 4.

  O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.

  Η ΑΝΔΩ ΑΕ, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

  Στη συνέχεια, η ΑΝΔΩ ΑΕ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

  Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει τη νομική δέσμευση στο ΟΠΣΑΑ.

  Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κοινοποιεί την απόφαση στην αρμόδια ΟΤΔ και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο.

   

  Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

  α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.

  Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

  Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της.

  Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

  Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ η αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΑΝ.ΔΩ ΑΕ.

  β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΑΝΔΩ ΑΕ, διαπιστώσει ότι το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.

  Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

  Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αρνητικής γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

   

  Κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης ως προς το συνημμένο αναλυτικό προϋπολογισμό και είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

  Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΝΔΩ (2241075323 εσωτερικό 2) και συγκεκριμένα με τις κ. Γουδουλάκη και Ζαχαριάδη.   

 • 19/10/2020
  Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημοσίων Έργων LEADER / CLLD Αλιείας. Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Ρόδος 19-10-2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ΑΝΔΩ. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση 4 δημοσίων επενδύσεων μέσω του προγράμματος LEADER/CLLD προϋπολογισμού 370 χιλ. ευρώ.

  Οριστικοκοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης και εκδόθηκαν σήμερα οι Αποφάσεις Ένταξης για τα 4 Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος LEADER/CLLD Αλιείας της ΑΝΔΩ ΑΕ. 

  Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τα έργα:

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ (ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΝΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ με επενδυτή το Λιμενικό Ταμείο Καλυμνίων και προϋπολογισμό 123.752 ευρώ - (τροποποίηση απόφασης ένταξης: 28/5/2021)
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ με επενδυτή το Λιμενικό Ταμείο Λέρου και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ - (τροποποίηση απόφασης ένταξης: 1/6/2021)
  3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ με επενδυτή το Λιμενικό Ταμείο Λέρου και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ - (τροποποίηση απόφασης ένταξης: 1/6/2021)
  4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ με επενδυτή το Δήμο Χάλκης και προϋπολογισμό 146.989,60 ευρώ. - (τροποποίηση απόφασης ένταξης: 1/6/2021)

  Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν και τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας που θα περιλαμβάνουν επενδύσεις στον αλιευτικό τουρισμό, στις ειδικές μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη θάλασσα και επενδύσεις στη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.

  Με τις σημερινές εντάξεις, ο αριθμός των έργων που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος LEADER / CLLD της ΑΝΔΩ ανέρχεται σε 67, με προϋπολογισμό πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Ο Πρόεδρος

  Ευάγγελος Φραγκάκης

 • 09/10/2020
  Ολοκληρώθηκε η ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD της ΑΝΔΩ
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκληρώθηκε η ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD της ΑΝΔΩ. Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης για την υλοποίηση 41 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων μέσω του προγράμματος LEADER/CLLD προϋπολογισμού άνω των 8,5 εκ. ευρώ

  Ολοκληρώθηκε χθες 8-10-2020 η διαδικασία ένταξης των ιδιωτικών επενδύσεων του προγράμματος LEADER/CLLD της ΑΝΔΩ ΑΕ. Μετά την εξασφάλιση των απαραίτητων πρόσθετων πόρων από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ολοκληρώθηκε το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης και εκδόθηκε η απόφαση ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα.

  Οι νέες επενδύσεις αφορούν κυρίως την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη μεταποίηση της αγροτικής παραγωγής και τη δημιουργία νέων προϊόντων στο νομό όπως π.χ. χυμό ροδιού, ξιδιού αλλά και ιδρύσεις μικροζυθοποιίας, αποσταγματοποιίας, και τυποποιητηρίων και συσκευαστηρίων ελαιολάδου και μελιού. Επίσης δημιουργείται το πρώτο οινοποιείο στην Κάρπαθο και νέα οινοποιεία στην Κω και στη Λέρο. Τέλος εκσυγχρονίζονται υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες (π.χ. τυροκομείο, ελαιοτριβείο, οινοποιείο), δημιουργούνται νέες μικρές τουριστικές υποδομές στα μικρά νησιά και το πρώτο ξενοδοχείο κατοικίδιων ζώων στη Ρόδο.

  Υπενθυμίζουμε ότι τα ενταγμένα έργα δημόσιου χαρακτήρα ήδη υλοποιούνται και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές από το πρόγραμμα. Αφορούν έργα από ΟΤΑ, Συλλόγους λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα και αφορούν σε δράσεις και υποδομές που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα δημιουργούνται α) αθλητικές υποδομές στην Κω και στη Ρόδο, β) έργα ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος (μονοπάτια, ποδηλατικές διαδρομές, ψηφιακές εφαρμογές) στη Ρόδο, την Κω, την Αστυπάλαια, τη Νίσυρο, τους Λειψούς, την Τήλο, γ) έργα ανάδειξης του πολιτισμού με τη δημιουργία νέων μουσείων και χώρων άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Σκιάδι, Απόλλωνα, Μαριτσά), δ) αποκαταστάσεις μνημείων αγροτικής κληρονομιάς (μύλο στην Κάρπαθο, λιοτρίδι στη Νίσυρο) καθώς και ε) ενίσχυση πολιτιστικών φορέων (Σάλακος, Σορωνή, Κάρπαθος).  

  Με την παραπάνω ένταξη των ιδιωτικών επενδύσεων, το τοπικό πρόγραμμα LEADER / CLLD της ΑΝΔΩ χρηματοδοτεί συνολικά 63 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 9,5 εκ. ευρώ (συνολικού προϋπολογισμού 12,4 εκ. €) ενώ η αρχική έγκριση ήταν 5,7 εκ. ευρώ. Με τις προσπάθειες της ΑΝΔΩ και τη άψογη συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξασφαλίσθηκαν οι επιπλέον πόροι και εντάχθηκε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν θετικά.

  Στο σκέλος του προγράμματος LEADER / CLLD που αφορά στην Αλιεία, σήμερα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δημόσιων έργων που υποβλήθηκαν και άμεσα θα εκδοθούν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος της ΑΝΔΩ. Πρόκειται για 4 έργα στα νησιά Κάλυμνο, Λέρο, Χάλκη και Αγαθονήσι συνολικού προϋπολογισμού 371 χιλ. ευρώ. Τους επόμενους μήνες αναμένεται η τελευταία (όπως φαίνεται) πρόσκληση για ιδιωτικά έργα που θα αφορά  επενδύσεις στον αλιευτικό τουρισμό, σε ειδικές μορφές θαλάσσιου τουρισμού και στη μεταποίηση αλιευτικής παραγωγής.

  Εν μέσω κρίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η δυνατότητα που δίνεται για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του προγράμματος LEADER / CLLD. Η αρχική στόχευση για την ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα, η διαφανής διαχείριση από την ΑΝΔΩ και η αποκεντρωμένη – επί τόπου επίλυση των τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την υποστήριξη των επενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα μικρά αυτά σε προϋπολογισμό έργα, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης στις ευαίσθητες τοπικές οικονομίες των νησιών μας.

  Η ΑΝΔΩ παραμένει κοντά στους επενδυτές και υποστηρίζει με κάθε μέσο την επιχειρηματικότητα στα νησιά μας.

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Ο Πρόεδρος

  Ευάγγελος Φραγκάκης

 • 09/10/2020
  Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα του Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα του Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας

  Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / CLLD της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, κατά τη συνεδρίασή της στις 9-10-2020, ενέκρινε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης για τα δημόσια έργα του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας.

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, δηλαδή έως την 21η Οκτωβρίου 2020.

   

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD

  Ευάγγελος Φραγκάκης

 • 09/10/2020
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 2/11/2020

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383,  Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

  ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

  1. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 περί

      Α.Ε., τον ν. 4336/2015 και τον ν. 4308/2014 και κατάργηση του άρθρου 35

      (μεταβατικές διατάξεις).

  2. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας

  3. Κωδικοποίηση του καταστατικού

  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

  α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

  β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

  γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Ρόδος 9 – 10 – 2020

  Ο Πρόεδρος

  Ευάγγελος Φραγκάκης

 • 04/08/2020
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 4/9/2020

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε."

  ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383,  Μ.Α.Ε.:28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

  ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

  1) Υποβολή και ανάγνωση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.

  2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.

  3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

  4) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., με τον Ν. 4336/2015 και με τον Ν. 4308/2014 και κατάργηση άρθρου 35 (μεταβατικές διατάξεις).

  5) Διάφορα – Ανακοινώσεις

   

  α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

  β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

  γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Ρόδος 31 – 7 – 2020

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

 • 01/07/2020
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Διάθεση επιπλέον πόρων στην ΑΝΔΩ και ένταξη όλων των έργων που αξιολογήθηκαν θετικά
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Προγράμματος CLLD / LEADER Δωδεκανήσου.

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης CLLD/ LEADER για τα ιδιωτικά έργα. Για την ικανοποίηση του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου, διέθεσε επιπλέον ποσό 1,85 εκ. ευρώ ώστε να ενταχθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά. Συγκεκριμένα, ποσό 600 χιλ. ευρώ εξασφαλίσθηκε από το εκχωρούμενο στην Περιφέρεια μέτρο 4.2 και ποσό 1,25 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπερδέσμευση. Με τους πρόσθετους αυτούς πόρους, προωθούνται για ένταξη και οι 42 προτάσεις (αρχικά ήταν 34), συνολικής δημόσιας δαπάνης 7,6 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 38% του αρχικά εγκεκριμένου.

  Επενδύσεις που ενισχύουν κυρίως τον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής, θα χρηματοδοτηθούν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας.

  Υπενθυμίζεται ότι και κατά την πρώτη πρόσκληση για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα είχε εγκριθεί σημαντική υπερδέσμευση για την ένταξη του συνόλου των έργων. Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, το πρόγραμμα LEADER/CLLD Δωδεκανήσου, θα χρηματοδοτήσει συνολικά 66 επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και θα διαθέσει πόρους που ανέρχονται σε περίπου 9,8 εκ. ευρώ ενώ η αρχική έγκριση ήταν 5,7 εκ. ευρώ.

  Η απόφαση του Υπουργείου για τη διάθεση επιπλέον πόρων στα Δωδεκάνησα, αποδεικνύει την άριστη συνεργασία με την ΑΝΔΩ, δείχνοντας για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων από την εταιρεία μας. Επόμενος στόχος μας είναι η στενή συνεργασία με τους δικαιούχους, η σωστή καθοδήγηση και εμψύχωσή τους ώστε να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από επενδύσεις στα Δωδεκάνησα.

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

  Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

  Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

 • 01/07/2020
  Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων για την 1η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε..
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 13214/30-11-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκα και ισχύει) και σύμφωνα με την με αρ. 13/9-6-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ, ανακοινώνεται ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:

   

  Οι αιτήσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΑΝΔΩ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.  

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

  Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

  Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

 • 29/06/2020
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ

   

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

  Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης σε μορφή word εδώ.

  Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

   

  Ρόδος, 29/6/2020

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

  Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης

  Πρόεδρος Δ.Σ.

 • 18/05/2020
  LEADER / CLLD Αλιείας - Δημόσια Έργα, παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως 31/7/2020
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER / CLLD Αλιείας για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

   

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του LEADER / CLLD Δωδεκανήσου, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τα Δημόσια Έργα του προγράμματος Αλιείας. 

   

  Νέα Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2020.

   

  Το αναλυτικό τεύχος και όλα τα αρχεία της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr1, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΠ Αλιείας www.alieia.gr.

   

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

 • 06/05/2020
  Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD /LEADER Δωδεκανήσου - Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

   

  Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των πενήντα οκτώ (58) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΑΝ.ΔΩ Α.Ε., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ -Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD /LEADER  Δωδεκανήσου - Παρεμβάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα.

   

  Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων.

   

  Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους  κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι.

   

  Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και κατόπιν να αποσταλεί στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

   

  Η προσφυγή εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

   

  Συνοδευτικά Αρχεία: 1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων και 2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ

   

   

 • 30/04/2020
 • 28/04/2020
  Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων (LEADER ΠΑΑ)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573), όπως ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξηςανάληψης νομικής δέσμευσηςτροποποίησης νομικής δέσμευσηςολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ, για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στην εν λόγω Υ.Α.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020.

  Οι λεπτομέρειες για τις Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, καθορίζονται στο αριθμ. πρωτ.  4647/01-07-2019 Έγγραφο  της ΕΥΕ ΠΑΑ και ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αφορά τις εξής διαδικασίες :

  1.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης

  2.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάληψης νομικής δέσμευσης

  3.    Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) -  συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.) – παράταση εργασιών)

  4.    Διαδικασία ολοκλήρωσης πράξης

  5.    Διαδικασία επιτόπιας επίσκεψης

   

  4647/01-07-2019  Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων

  4647/01-07-2019 (Παράρτημα) που περιλαμβάνει:

  - Σχέδιο Περίληψης
  - Σχέδιο Σύμβασης
  - Σχέδιο Πίνακα Εγκεκριμένων Επιμετρήσεων και Προμετρήσεων
  - Σχέδιο Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης
  - Σχέδιο Έκθεσης Επιτόπιας Επίσκεψης
  - Υποδείγματα απαιτούμενων αποφάσεων (προέγκρισης διακήρυξης, προέγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης, προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης πράξης)
  - Λίστες ελέγχου σταδίων και επιτόπιας επίσκεψης (χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες λίστες από το Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τις ανάλογες προσαρμογές για το CLLD/LEADER)

   

 • 03/03/2020
  Οδηγός Επικοινωνίας και Δημοσιότητας ΠΑΑ - Υπόδειγμα Πινακίδας
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

   

  Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020 εξέδωσε τον Οδηγό Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

   

  Ο Οδηγός απευθύνεται σε όλους τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των Ομάδων Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD, καθώς και στους δικαιούχους των Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης κανόνων δημοσιότητας, η μη εφαρμογή των οποίων μπορεί να επισύρει κυρώσεις από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα.

   

  Τα  υποδείγματα της πινακίδας που αφορούν το Leader είναι στη σελίδα 30 του Οδηγού:

  - το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.2.δ Αφίσα/Πινακίδα έργων Leader Δημόσιου Χαρακτήρα», για Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα

  - το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.2.γ Αφίσα/Πινακίδα έργων Leader - Ιδιωτικές Επενδύσεις», για Παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

   

  Το σύνολο των απαιτούμενων λογοτύπων μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ (μορφή .zip)

 • 27/02/2020
  1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημόσια Έργα στο LEADER / CLLD Αλιείας
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων για Δημόσια Έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας Δωδεκανήσου. 

  - Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και οι φορείς τους

  - Ποσό Πρόσκλησης 700.000 ευρώ

  - Περιοχή Παρέμβασης: το σύνολο του νομού πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (πρώην Δήμος Ρόδου)

  - Ποσοστό Ενίσχυσης 100%

  - Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής: από 3-3-2020 έως 31-5-2020

   

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ: http://www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr1

 • 21/02/2020
  LEADER / CLLD - Νέες οδηγίες υποβολής αιτημάτων πληρωμής δικαιούχων - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 21/02/2020
  Εσπερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
  Europe Direct South Aegean

  Το Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Ρόδου, η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου, το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου της ΑΝ.ΔΩ και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου συνδιοργανώνουν Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα:

  «Διερευνώντας τις Κατευθύνσεις προς το Επαγγελματικό Μέλλον»

   

  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020, στις 18.00  στην αίθουσα «Κορνήλιος Καστοριάδης», (Κτίριο Κλεόβουλος) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αφορά μαθητές (από Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου), γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν από έμπειρους επιστήμονες και επαγγελματίες για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές που προδιαγράφονται σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις.

   

  Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: Δελτίο Τύπου, Αφίσα, Πρόσκληση, Εκδήλωση στο Facebook.

   

  Αρμόδιος επικοινωνίας: Φ. Παπασάββα, Υπεύθυνη προγράμματος Europe Direct της ΑΝΔΩ, τηλ. 2241075323 εσ. 28 και email: europedirect(at)ando.gr

   

 • 20/11/2019
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11/12/2019

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε."

  ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383,  Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

  1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου  

  2) Διάφορα – Ανακοινώσεις

   

  α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

  β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

  γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Ρόδος 20 – 11 – 2019

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

  Πρόεδρος ΔΣ

 • 23/10/2019
  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια - εγκατάσταση εξοπλισμού της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια - εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών συστημάτων για τα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, που στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση  του αναφερόμενου εξοπλισμού, να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την προμήθεια εξοπλισμού των γραφείων της.

   

  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 09:00 – 15:30 στο ισόγειο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. (28ης Οκτωβρίου 72) μέχρι την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στις 15:30.

   

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2241075323, εσωτ. 11 με τον υπεύθυνο κ. Κων/νο Ζήφο για την παραλαβή της πρόσκλησης και για διευκρινίσεις.

   

  Δείτε την ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

   

  H Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 10/10/2019
  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια - αντικατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία, να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την αντικατάσταση των ξύλινων παραθύρων του κτιρίου των γραφείων της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο.

  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 09:00 – 15:00 στο ισόγειο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. (28ης Οκτωβρίου 72) μέχρι την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2241075323, εσωτ. 14 με τον υπεύθυνο κ. Πουλάκη Γεώργιο για την παραλαβή της πρόσκλησης, για διευκρινίσεις και αυτοψία στο κτίριο.

  Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και υποδείγματα εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν είναι διαθέσιμα εδώ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

   

  H Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 01/10/2019
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε.

   

  Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 30/9/2019 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του LEADER (CLLD - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»), για τα ιδιωτικά έργα.

  Υποβλήθηκαν 58 προτάσεις ποσού 9,3 εκατομμυρίων ευρώ ενώ η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4,12 εκ. ευρώ.

   

  Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αφού δικαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. να κατευθύνει τους πόρους του τοπικού προγράμματος στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση αγροτικής παραγωγής και μικρές βιοτεχνίες) συμβάλλοντας στην αντιστροφή του κλίματος εγκατάλειψης του σημαντικού αυτού τομέα της οικονομίας.

   

  Συγκεκριμένα στην υποδράση που αφορά:

  • στη μεταποίηση αγροτικής παραγωγής (19.2.3.1 και 19.2.2.2), υποβλήθηκαν 29 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5,6 εκ. ευρώ,
  • στην ενίσχυση των μικρών βιοτεχνιών (19.2.2.4), υποβλήθηκαν 8 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,1 εκ. ευρώ,
  • στην ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (19.2.2.3 και 19.2.3.3), υποβλήθηκαν 20 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 2,3 εκ. ευρώ,
  • στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5 και 19.2.3.5), υποβλήθηκε 1 πρόταση με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 360 χιλ. ευρώ.

  Οι προτεινόμενες επενδύσεις προέρχονται από τα νησιά της Ρόδου (20), Κω (9), Καλύμνου (7), Αστυπάλαιας (5), Νισύρου (3), Σύμης (3), Χάλκης (3), Καρπάθου (2), Κάσου (2), Τήλου (2), Λέρου (1), Λειψών (1).

   

  Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα, ώστε τους επόμενους μήνες να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξευρεθούν επιπλέον πόροι και να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις που εξυπηρετούν τους στόχους και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER Δωδεκανήσου.

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

  Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ LEADER

 • 18/09/2019
  Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον χρωματισμό του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών

  για τον χρωματισμό του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

   

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., προσκαλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την ανάλογη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία, να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την επισκευή και χρωματισμό του κτιρίου των γραφείων της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο.

  Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες 09:00 – 15:00 στο ισόγειο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.(28ης Οκτωβρίου 72) μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2241075323, εσωτ.14 με τον υπεύθυνο κ. Πουλάκη Γεώργιο για την παραλαβή της πρόσκλησης, για διευκρινίσεις και αυτοψία στο κτίριο.

  Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και υποδείγματα εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν είναι διαθέσιμα εδώ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   

  H Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 07/08/2019
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 3/9/2019

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

  "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε."

  ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383,  Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

  ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

  1) Υποβολή και ανάγνωση ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.

  2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ.

  3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

  4) Διάφορα – Ανακοινώσεις

   

  α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

  β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

  γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

  Ρόδος 7 – 8 – 2019

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

  Πρόεδρος ΔΣ

 • 01/08/2019
  1η τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης για τα Ιδιωτικά έργα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ καταληκτικής μέχρι 30-9-2019 και αλλαγές στους ΚΑΔ
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τα Ιδιωτικά έργα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε)

   

  Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / CLLD της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών προτάσεων.

  Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά σε παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 30/09/2019 και σε διόρθωση/συμπλήρωση των επιλέξιμων ΚΑΔ. Αναλυτικότερα αφορά στα παρακάτω σημεία και παράρτημα αυτής:

  Πρόσκληση

  ΜΕΡΟΣ Β’- Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης», σελ. 28

  Η παρακάτω πρόταση διαμορφώνεται ως εξής: «Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 11/06/2019 και ώρα 13:00 έως 30/09/2019 και ώρα 15:00»

  Παράρτημα ΙΙ_7 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

  Οι ΚΑΔ των Υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνονται στην Υποδράση 19.2.3.1, ενώ οι ΚΑΔ των Υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης μη γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνονται στην Υποδράση 19.2.2.2.

  Επίσης προστέθηκε το εξής σχόλιο: Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία και εμπορία, τότε η αίτηση υποβάλλεται στις υποδράσεις 19.2.2.2 ή 19.2.3.1, ανάλογα με τη φύση του παραγόμενου προϊόντος (μη γεωργικό ή γεωργικό, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΣΛΕΕ). Αν αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ εμπορίας δεν είναι επιλέξιμη.

   

  Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρχική πρόσκληση που είναι διαθέσιμη στα www.ando.gr/clld/clld_paa_pr2, www.agrotikianaptixi.gr και στο www.espa.gr

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι οι: Γεωργία Γουδουλάκη, Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου και Γεώργιος Πουλάκης, στο τηλ: +302241075323, e-mail: ando@ando.gr.

   

  Η Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη

 • 31/07/2019
  Ευρωεκλογές 2019 - Μια νέα αρχή
  Europe Direct South Aegean

  Ευρωεκλογές 2019 - Μια νέα αρχή

  Το 51% των Ευρωπαίων που συμμετείχε στις ευρωεκλογές του Μαΐου αποφάσισε για την Ευρώπη που θέλει αλλά και για τους ανθρώπους που θέλει ως επικεφαλής της.

   

  Η κλιματική αλλαγή, η απασχόληση, η μετανάστευση και η οικονομία είναι μερικά από τα ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Το Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο ευρωπαϊκό όργανο, έχει δεσμευτεί για λύσεις σε αυτά τα ζητήματα, όμως πρώτα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979, οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών.

  Οι ευρωβουλευτές εξέλεξαν τον Ιούλιο το νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τους αντιπροέδρους και τους κοσμήτορες για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

  Ο πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και οι κοσμήτορες συγκροτούν το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για την εσωτερική οργάνωση του οργάνου. Ο πρόεδρος επιβλέπει τις δραστηριότητες όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και εκπροσωπεί το ΕΚ σε όλες τις νομικές υποθέσεις και τις εξωτερικές σχέσεις. Ωστόσο, μπορεί να αναθέσει ορισμένα καθήκοντα στους αντιπροέδρους, οι οποίοι μπορούν να τον αντικαταστήσουν όταν απουσιάζει από την ολομέλεια. Οι κοσμήτορες αναλαμβάνουν διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα που αφορούν τους ευρωβουλευτές.

   

  Στις 3 Ιουλίου 2019 ο David Sassoli εξελέγη με 345 ψήφους νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Περισσότερες πληροφορίες για το ποιος είναι ποιος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/i-igesia-tou-ek-gia-tin-periodo-2019-24/20190627IPR55410/o-david-sassoli-proedros-tou-europaikou-koinovouliou

   

  Στα «νέα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, στις 16 Ιουλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως μελλοντική Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γράφοντας ιστορία, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτίθεται να επιλέξει ομάδα επιτρόπων που θα αποτελείται από ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών, με βάση τους υποψηφίους που προτείνουν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Για την ανάληψη της θητείας, ο κατάλογος των ορισθέντων επιτρόπων πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2024) στο σύνολό της. Το Συμβούλιο, σε συμφωνία με το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής, υιοθετεί λίστα υποψηφίων επιτρόπων, έναν για κάθε κράτος μέλος. Αυτοί οι ορισθέντες επίτροποι παρίστανται ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους (οι ακροάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο).

   

  Περισσότερες πληροφορίες για την εκλεγείσα Πρόεδρο Κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τις πολιτικές τις κατευθύνσεις μπορείτε να βρείτε εδώ:

  https://ec.europa.eu/commission/interim_el

   

  Στην Ελληνική Επικράτεια το ποσοστό συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019 ανήλθε στο ποσοστό του 58,69%. Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα είναι:

  ΝΔ: 33,12% με 8 έδρες,

  ΣΥΡΙΖΑ: 23,75% με 6 έδρες,

  ΚΙΝΑΛ: 7,72% με 2 έδρες,

  ΚΚΕ: 5,35% με 2 έδρες,

  ΧΑ: 4,87% με 2 έδρες,

  Ελληνική Λύση: 4,18% με 1 έδρα

  Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   

  Tέλος, αν θέλετε να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες όσον αφορά στα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2019 Μπορείτε να περιηγηθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ekloges-apotelesmata.eu/

   

  EDIC Δωδεκανήσου.

 • 28/06/2019
 • 26/06/2019
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

   

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης CLLD/ LEADER για έργα δημόσιου χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ικανοποίησε το αίτημα της ΑΝΔΩ για διάθεση επιπλέον ποσού στα Δωδεκάνησα και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπου Κασίμη, διατίθενται επιπλέον 2,3 εκ. ευρώ ως υπερδέσμευση, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD/ LEADER όλες οι προτάσεις που κρίθηκαν παραδεκτές. Με την αύξηση του ποσού, προωθούνται για ένταξη και οι 24 προτάσεις (αρχικά ήταν 10), συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,8 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 147% του αρχικά εγκεκριμένου.

  Η απόφαση αυτή του Υπουργείου αποδεικνύει την άριστη συνεργασία με την ΑΝΔΩ, δείχνοντας για ακόμα μια φορά εμπιστοσύνη στη δυναμική της Δωδεκανήσου και στον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων από την εταιρεία μας. Επόμενος στόχος είναι η υποστήριξη των επενδυτών ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο των έργων και να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα Δωδεκάνησα.

  Ευελπιστούμε σε μια ανάλογη επιτυχία και στην Πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα που ήδη έχει δημοσιοποιηθεί με καταληκτική ημερομηνία υποβολής, την 10η Σεπτεμβρίου 2019.

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

  Ξεπαπαδάκη - Παπαδημητρίου Βασιλική

  Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

 • 25/06/2019
  Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δημοσιοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης προτάσεων για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

   

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκα και ισχύει) και σύμφωνα με την με αρ. 7/11-6-2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ, ανακοινώνεται ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:

   

  Οι αιτήσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΑΝΔΩ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης.  

   

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

  Ξεπαπαδάκη - Παπαδημητρίου Βασιλική

  Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

 • 18/06/2019
  Πρόγραμμα Ενημερώσεων για το νέο LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., ανακοινώνει το πρόγραμμα ενημερώσεων για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD του νομού μας.

   

  Σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενημερώσεις:

  - την Πέμπτη 20/6/2019 στη Χάλκη, στο Ξενοδοχείο, ώρα 10:30

  - την Πέμπτη 20/6/2019 στην Πάτμο, στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, ώρα 19:30

  - την Τρίτη 25/6/2019 στην Κω, στο "Χάνι", ώρα 19:30

  - την Τετάρτη 26/6/2019 στην Κάλυμνο, στο Επιμελητήριο, ώρα 19:30

  - την Τετάρτη 26/6/2019 στη Λέρο, στο Κινηματοθέατρο στο Λακκί, ώρα 19:30.

   

  Η 1η πρόσκληση και όλο το πληροφοριακό υλικό βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΟΤΔ http://www.ando.gr/press?id=173.

   

  Η Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 28/05/2019
  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα ιδιωτικά έργα του LEADER / CLLD (Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 10/9/2019, ώρα: 15:00)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου για υποβολή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», δημοσιοποίησε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των δράσεων 19.2.2 «Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής»

  Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) (με συνημμένα την «Αίτηση στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία» και τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται, σε μορφή pdf) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό/ή δικαιούχο.

  Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 11/06/2019 και ώρα 13:00

  Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης10/09/2019 και ώρα 15:00

   

  Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.120.000,00 €.

  Το ποσοστό ενίσχυσης είναι από 40% έως 75%, ανάλογα με την υποδράση και το εφαρμοζόμενο καθεστώς ενίσχυσης.

  Περιοχή εφαρμογής είναι ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

   

  Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 600.000 €.

   

  Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος και ανάλογα με τις υποδράσεις, είναι:

  Φυσικά (αγρότες ή μη αγρότες) ή Νομικά Πρόσωπα που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής για τον ορισμό των ΜΜΕ (με εξαίρεση αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας)

   

  Ενδεικτικά ενισχύονται πράξεις που αφορούν σε:

  • ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων για την εξυπηρέτηση της αγροδιατροφής  (Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός), Πυρηνελαιουργεία, Παραγωγή αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης, Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής), σε όλη την περιοχή εφαρμογής
  • ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής, σε τομείς φυτικής και ζωικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, στους κλάδους:  Κρέας-πουλερικά-κουνέλια, Γάλα, Αυγά, Μελισσοκομία, Ζωοτροφές, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα (εκτός από ιδρύσεις ελαιοτριβείων), Οίνος, Οπωροκηπευτικά-ακρόδρυα-ξηροί καρποί, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Ξύδι
  • εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων, μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους,
  • εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στον εναλλακτικό τουρισμό - εκτός αυτών που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία, σε όλη την περιοχή εφαρμογής
  • εκσυγχρονισμό των χώρων εστίασης (όχι αναψυχής) και την  ποιοτική αναβάθμιση των εστιατορίων με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ή θα διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας με αναγνωρισμένο πρότυπο, μόνο στα νησιά με λιγότερους από 3.000 κατοίκους,
  • επιχειρήσεις παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης & χειροτεχνίας, διακοσμητικών ειδών, κοσμημάτων, ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση (μονάδες παραγωγής έτοιμων φαγητών, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής κλπ),  μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας, βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου –σιδήρου, παραγωγής δερματίνων ειδών, ειδών συσκευασίας, σε όλη την περιοχή εφαρμογής
  •  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με αποδεδειγμένη έλλειψη της προτεινόμενης υπηρεσίας, (π.χ. φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μουσικοδιδασκαλείο, εκμάθησης Η/Υ), ευεξίας και αισθητικής, παιδικών σταθμών, παιδότοπων, θεαμάτων (π.χ. κινηματογράφος), καλλιτεχνών (ζωγράφοι, γλύπτες, συγγραφείς), αθλητισμού (π.χ. γυμναστήριο), σε όλη την περιοχή εφαρμογής.

   

  Η 1η πρόσκληση και όλο το πληροφοριακό υλικό βρίσκονται στην σελίδα της ΑΝΔΩ ΑΕ: http://www.ando.gr/clld/clld_paa_pr2 και τις επόμενες μέρες στα www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr.

   

  Για περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Γεωργία Γουδουλάκη, Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου και Γεώργιος Πουλάκης, στο τηλ: +302241075323, e-mail: ando@ando.gr.

   

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   

   

 • 13/05/2019
  Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης LEADER / CLLD - Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Ρόδος 13/5/2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Δημοσιοποίηση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

   

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την με αρ. 6/13-5-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER/CLLD, συντάχθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ο οποίος επισυνάπτεται.

  Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της κάθε αίτησης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Επιπλέον, ο αιτών θα λάβει ατομική επιστολή ενημέρωσης και αυτοματοποιημένο μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 

  Οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα για υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/5/2019. Κατόπιν πρέπει να εκτυπωθεί από το ΟΠΣΑΑ το αποδεικτικό κατάθεσης της προσφυγής και να αποσταλεί άμεσα, εντός δύο εργασίμων ημερών, μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται), στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και υποβολή αποδεικτικού - δικαιολογητικών) δεν θα γίνει δεκτή. Η προσφυγή εξετάζεται από Επιτροπή Ελέγχου Ενδικοφανών προσφυγών της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. η οποία πρέπει να αποφανθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών.

  Ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των προσφυγών και μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών πόρων της κάθε υποδράσης (απόφαση του Υπουργείου για κατανομή πρόσθετων πόρων (υπερδέσμευση)).

  Συνημμένα: Προσωρινός Πίνακας ΑποτελεσμάτωνΕγχειρίδιο ΟΠΣΑΑ

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε.

  Ξεπαπαδάκη - Παπαδημητρίου Βασιλική

  Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.

 • 03/04/2019
  Σύντομα η πρόσκληση για τα Ιδιωτικά Έργα του CLLD / LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Σύντομα αναμένεται η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ιδιωτικών έργων CLLD / LEADER. Μια σύντομη περιγραφή των υποδράσεων που θα προκηρυχθούν μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.

  Το προσωπικό της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

 • 19/02/2019
  Αγροτουρισμός - Νομοθεσία, ορισμοί. (3η Έκδοση - 19/2/2019)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Τι εννούμε αγροτουρισμό στην Ελλάδα; Δείτε επιλογές άρθρων από την ελληνική νομοθεσία στο συνημμένο αρχείο.

  Για περισσότερες πληροφορίες: Αναπτυξιακή Δωδεκάνησου Α.Ε. (τηλ: 2241075323 εσ. 26, κ. Γουδουλάκη, ggoud(στο)ando.gr

 • 07/02/2019
  Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Υποβολή Προσφοράς για τον καθαρισμό γραφείων

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν με φαξ ή email έως και την Δευτέρα 25/02/2019, οικονομική προσφορά για τις εργασίες καθαρισμού των γραφείων της εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην συνημμένη ανακοίνωση.

 • 06/02/2019
  Η Ευρώπη σου: Δικαιώματα και προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Europe Direct South Aegean

  Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται κυρίως πραγματικές καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, όπως π.χ. Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε άλλη χώρα της Ένωσης, ή ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταφερθούν ή να ανοίξουν υποκατάστημα σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. 

   

 • 26/10/2018
  Οδηγίες για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 02/10/2018
  Δημόσια συζήτηση με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Προσκήνιο: Διαβούλευση Πολιτών για το Μέλλον της Ευρώπης
  Europe Direct South Aegean

  Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

  της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου Α.Ε.

  έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη δημόσια συζήτηση με θέμα:

  «Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

  που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00

  στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (Γρ. Λαμπράκη 8, Ρόδος).

  Πρόσκληση - Πρόγραμμα

  Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και του Υπουργείου Εξωτερικών, εδώ: www.oureurope.gov.gr 

 • 22/08/2018
  Καταπολέμηση της απάτης 2014-2020 στις διαρθρωτικές δράσεις
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις

  Η αντιμετώπιση της απάτης, γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αποτελεί ζήτημα κρίσιμης σημασίας για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

  Το θέμα έχει συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ 1303/2013 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Στο άρθρο 72 «Γενικές αρχές των ΣΔΕ» περιλαμβάνεται διάταξη για την πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβα-νομένης της απάτης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 «Καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής», οι Διαχειριστικές Αρχές οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

  Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία και έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

  Η Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους άξονες Πρόληψη – Ανίχνευση – Απόκριση – Συνεχή Βελτίωση και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

  • Προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας
  • Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών
  • Αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς
  • Ενίσχυση της διαφάνειας
  • Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 2014-2020.

  Η Στρατηγική εξειδικεύεται με συγκεκριμένες ενέργειες ανά στόχο, που περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Δράσης.

  Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου Δράσης, έχει διαμορφωθεί η Δήλωση Πολιτικής κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης και θέτει τη βάση για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν.

  Επίσης, το ηλεκτρονικό φυλλάδιο Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις το οποίο, ως επικοινωνιακό εργαλείο, θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ, αλλά και στο να μεταδοθεί ευρέως το μήνυμα κατά της απάτης.

  Σχετικά αρχεία:

  - Εθνική Στρατηγική κατά της απάτης

  - Φυλλάδιο για την Πρόληψη της Απάτης 

  - Πολιτική κατά της Απάτης

  - Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης (επικαιροποίηση Μάρτιος 2017)

   

   

 • 10/08/2018
  Ενημέρωση για τα Ιδιωτικά έργα CLLD / LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Ενημέρωση:

  Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των έργων δημόσιου χαρακτήρα, επισυνάπτεται τμήμα του εγκεκριμένου Προγράμματος CLLD / LEADER που αφορά στα ιδιωτικά έργα: Περιγραφές δράσεων, ποσοστά ενίσχυσης, κριτήρια βαθμολόγησης. 

  Υπενθυμίζουμε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής αναλύονται στην Υπουργική Απόφαση η οποία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης.

  Όλες οι λεπτομέρειες, υποδείγματα φακέλου υποψηφιότητας (αίτηση στήριξης), οδηγός συμπλήρωσης των αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικών, κλπ, θα γίνουν γνωστά με την έκδοση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που αναμένεται περίπου στο τέλος Σεπτεμβρίου.

   

   

 • 07/08/2018
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER, της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για την 1η Πρόσκληση του Προγράμματος CLLD / LEADER, της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

   

  Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 3/8/2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του LEADER (CLLD - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», στη Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

  Υποβλήθηκαν 30 προτάσεις ποσού 6,7 εκατομμυρίων ευρώ ενώ η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ.

  Συγκεκριμένα στην υποδράση που αφορά:

  • στις υποδομές για τις βασικές υπηρεσίες του αγροτικού πληθυσμού, υποβλήθηκαν 5 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,8 εκ. ευρώ,
  • στις υποδομές μικρής κλίμακας για τον τουρισμό, υποβλήθηκαν 6 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,4 εκ. ευρώ,
  • στην ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, υποβλήθηκαν 2 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 90 χιλ. ευρώ,
  • στην στήριξη υπηρεσιών και επενδύσεων που συνδέονται με τον πολιτισμό και το περιβάλλον, υποβλήθηκαν 17 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3,4 εκ. ευρώ.

  Σε ότι αφορά στους υποψήφιους δικαιούχους, οι προτάσεις υποβλήθηκαν από 3 αθλητικούς συλλόγους / ομίλους / σωματεία, 2 φορείς της κοινωνικής οικονομίας, 7 Δήμους, 1 ΑΕΙ, 6 Ιδρύματα / Ινστιτούτα, 1 Επιμελητήριο, 2 Φυσικά πρόσωπα, 5 Πολιτιστικούς συλλόγους / ομίλους.

   

  Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής είναι δημοσιευμένα με την πρόσκληση και ευρέως γνωστά στους ενδιαφερόμενους. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξευρεθούν οι πόροι και να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις που εξυπηρετούν τους στόχους και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER Δωδεκανήσου.

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

  Πρόεδρος ΔΣ και ΕΔΠ LEADER

 • 06/08/2018
  Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την 1η Πρόσκληση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Τελευταία ενημέρωση 6/8/2018

  Ερώτηση 13

  Μέχρι πότε θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή του φυσικού (έντυπου) φακέλου προτεινόμενων πράξεων, όταν η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι 11/08 ή 12/08/2018;

   

  Απάντηση (6/8/2018)

  Οι προτεινόμενες πράξεις, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι 11/08 (Σάββατο) ή 12/08/2018 Κυριακή), θεωρούνται εμπρόθεσμες, όταν η παραλαβή τους γίνει μέχρι και τις 13/08/2018 και ώρα 16:00

   

  Ερώτηση 12

  Μέχρι ποια ώρα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ;

   

  Απάντηση (1/8/2018)

  Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ είναι δυνατή μέχρι τις 12 το βράδυ της Παρασκευής (3/8/2018).

  Είναι συνετό όμως, η οριστικοποίηση της υποβολής να γίνει εντός των εργασίμων ωρών, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν από την Διαχειριστική Αρχή ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

   

  Ερώτηση 11

  Πώς διαμορφώνονται τα επιλέξιμα ποσά των δαπανών και του συνολικού προϋπολογισμού στην περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;

   

  Απάντηση (1/8/2018)

  Στην περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος,  τα επιλέξιμα ποσά των δαπανών και του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού περιλαμβάνουν και το ποσό που αντιστοιχίζεται στον ΦΠΑ.

  Π.χ. το ανώτερο επιλέξιμο ποσό της δαπάνης για την τεχνική στήριξη είναι 3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  Ομοίως, ο ανώτερος επιλέξιμος  προϋπολογισμός άυλης πράξης είναι 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

   

  Ερώτηση 10

  Πώς γίνεται η καταχώρηση στην καρτέλα Υποέργα;

   

  Απάντηση (31/7/2018)

  Στην καρτέλα “Υποέργα”, κάνουμε «Νέα εγγραφή» και

  • για τα έργα που δεν υλοποιούνται με διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: προσθέτουμε τον κωδικό Μ12 “Έργα που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις.” Εκεί αναγράφουμε το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
  • Για τα έργα που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις, επιλέγουμε Μ6, Μ7, Μ8, εφόσον πρόκειται να δημοπρατηθούν. Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί εργολάβοι και έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις, επιλέγουμε Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5.

   

  Ερώτηση 9

  Πώς γίνεται η εγγραφή φυσικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως δυνητικών δικαιούχων στην υποδράση 19.2.4.5;

   

  Απάντηση (31/7/2018)

  Η εγγραφή γίνεται πηγαίνοντας στο link: www.opekepe.gr/opsaa_ef_1420.asp, όπως και για τους υπόλοιπους δυνητικούς δικαιούχους,  όπου εμφανίζεται:

  ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)

  Αίτηση Εγγραφής Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ
  Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ
  Αίτηση εγγραφής δικαιούχων για Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα (εκτός από ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και Φορείς Δημοσίου Τομέα)
  ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)

  αλλά επιλέγετε το σύνδεσμο:

  Αίτηση εγγραφής δικαιούχων για Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα (εκτός από ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, καθώς και Φορείς Δημοσίου Τομέα)  

  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

   

  Ερώτηση 8

  Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση προσφορών για την απόδειξη του εύλογου κόστους;

   

  Απάντηση (25/7/2018)

  Η προσκόμιση προσφορών είναι υποχρεωτική για προτεινόμενες πράξεις  που ΔΕΝ υλοποιούνται μέσω δημόσιων συμβάσεων για όλες τις κατηγορίες των λοιπών δαπανών συμπεριλαμβανομένων των μελετών ή λοιπών άυλων ενεργειών, ΠΛΗΝ των δαπανών που αφορούν σε κατασκευαστικές εργασίες. Βλέπε στον Πίνακα των Απαιτούμενων (κατά περίπτωση) Δικαιολογητικών - Δικαιολογητικό  Νο 30 (στο συνημμένο 3 της Πρόσκλησης – Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης) όπου περιγράφεται αναλυτικά.

  Διευκρινίζεται ότι, για πράξεις που υλοποιούνται με τη διαδικασία των δημόσιων συμβάσεων (π.χ. ΟΤΑ), απαιτείται η προσκόμιση προσφορών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης μόνο για εργασίες – εξοπλισμό – υπηρεσίες, που δεν καλύπτονται από τα επίσημα τιμολόγια του Δημοσίου (ΑΤΟΕ, κλπ).

  Οι προσφορές μπορεί να προέρχονται από προμηθευτές ή από το διαδίκτυο.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΘΟΥΣ (18/7/2018)

  Στο αρχείο excel ΑΝΑΛ_ΠΡΟΫΠ_19.2.4.2_19.2.4.3_19.2.4.5, στο φύλλο 5.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, υπάρχει  λάθος στον τύπο υπολογισμού του υποσυνόλου της ομάδας  ΣΤ, καθώς αθροίζει και την ομάδα Ε [=SUM(H170:H188)]. Επισυνάπτεται το  εν λόγω αρχείο με διορθωμένη  τη συνάρτηση υπολογισμού του υποσυνόλου ΣΤ [=SUM(H186:H188)].

   

  Ερώτηση 7

  Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την έκδοση βεβαίωσης παραδοσιακού κτιρίου;

   

  Απάντηση (18/7/2018)

  Στην έκδοση βεβαίωσης παραδοσιακού κτιρίου εμπλέκονται, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται αυτό, οι εξής υπηρεσίες:

  1. Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), όταν το κτίριο βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού
  2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, όταν το κτίριο βρίσκεται σε ιστορικό τόπο: π.χ. όλο το νησί της Πάτμου, οι οικισμοί της Νισύρου Μανδράκι, Νικειά, Εμπορειός, Πάλοι, οι οικισμοί Αγιά Μαρίνα & Πλάτανος της Λέρου, ο οικισμός της Παλιάς Πόλης της Κω, ο οικισμός της Χώρας Σύμης κ.α.
  3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ή και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, όταν το κτίριο βρίσκεται εκτός οικισμού

   

  Ερώτηση 6

  Στην περίπτωση πράξης που κάποιο κριτήριο επιλογής δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης της, πώς γίνεται η μοριοδότηση;

   

  Απάντηση (9-7-2018)

  Για κάθε προτεινόμενη πράξη, μοριοδοτούνται όλα τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην κάθε υποδράση, ανεξαρτήτως αν συνάδουν ή μη με τη φύση της. Π.χ. έστω ότι στην υποδράση 19.2.4.5 υποβάλεται πράξη που οι προτεινόμενες δαπάνες δεν αφορούν σε κτιριακή υποδομή. Τότε θα τεθεί μηδενική βαθμολογία στο κριτήριο Α8 «Συμβατότητα με την τοπική αρχιτεκτονική» και θα καταταχθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων/κατάταξης, όπως και οι υπόλοιπες, συγκρινόμενη με τη συνολική άριστη βαθμολογία των 100 βαθμών.

   

  Ερώτηση 5

  Απαιτείται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης η υποβολή των στοιχείων κυριότητας του οικοπέδου (ακινήτου), των πιστοποιητικών μεταγραφής, βαρών και μη διεκδικήσεων; 

   

  Απάντηση (9-7-2018)

  Ναι, τα πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων πρέπει να υποβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης, ακόμη και όταν αφορούν σε μισθωμένα ακίνητα. Το πιστοποιητικό μεταγραφής υποβάλλεται στην περίπτωση που έχει συναφθεί οριστικό συμφωνητικό μίσθωσης μακρότερο των 9 ετών.

   

  Ερώτηση 4

  Στην περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μεγαλύτερης των 9 ετών θα πρέπει να συναφθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο;

   

  Απάντηση (9-7-2018)

  Ο Αστικός Κώδικας, βάσει των άρθρων 608 & 1208, ορίζει ότι οι μισθώσεις ακινήτων όταν υπερβαίνουν τα 9 έτη, πρέπει να καταρτίζονται συμβολαιογραφικά και να μεταγράφονται. Τότε μόνον ισχύουν απέναντι στο νέο κτήτορα.

  Η υποχρέωση σύνταξης όμως συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου δεν έχει γενικό χαρακτήρα, ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 9 ετών. Εφαρμόζεται σε εκείνες τις πολυετείς μισθώσεις που θα πρέπει για κατοχύρωση του μισθωτή να είναι έγκυρες απέναντι στο νέο κτήτορα του ακινήτου.

  Το άρθρο αυτό δεν ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις, σύμφωνα με την Απόφαση 749/2014 του Άρειου Πάγου. Οι επαγγελματικές μισθώσεις, για όσα χρόνια συμφωνηθούν, μπορούν να γίνουν κανονικά με ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ εντός 30 ημερών από τη σύνταξή του, και να ισχύουν έναντι του νέου κτήτορα, σε περίπτωση που ο σημερινός μεταβιβάσει το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο σημερινός εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) μεταβιβάσει το ακίνητο του, ο μισθωτής (επαγγελματίας - ενοικιαστής) προστατεύεται κανονικά για όλα τα χρόνια της μίσθωσης, ακόμα κι αν η μίσθωση έχει γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό.

   

  Ερώτηση 3

  Στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (συνημμένα με αρ.7 & 8 της Πρόσκλησης) υπάρχουν ερωτήματα που δεν είναι πλήρως κατανοητά. Παρακαλώ διευκρινίστε:

  • Για το ερώτημα 1.4: Εκτός από τον τρόπο (π.χ. Ανοιχτός Διαγωνισμός) τι άλλο γράφεται; Επωφελείται ο ανάδοχος από τη στήριξη μέσω της αμοιβής του για την υλοποίηση του έργου;
  • Για το ερώτημα 3: Το τίμημα του ενός εισιτηρίου με ποιο κόστος λειτουργίας συγκρίνεται; Η απάντηση μπορεί να προκύψει από την χρηματοοικονομική ανάλυση συγκρίνοντας τα έσοδα από τα εισιτήρια και το κόστος λειτουργίας σε όλη την περίοδο των 10-15 ετών ή σε ετήσια βάση;
  • Για το ερώτημα 8: Ποια σύνορα στην περίπτωση της περιοχής της Δωδεκανήσου;
  • Για το ερώτημα 10: Αν η απάντηση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων είναι αρνητική, πρέπει να αναφερθούν οι τουριστικές εγκαταστάσεις; Κι αν ναι, σε τι επίπεδο, οικισμού, Δημοτικής Κοινότητας, Δημοτικής Ενότητας, νησιού στην περίπτωση που είναι μικρό;

   

  Απάντηση (9-7-2018)

  • Για το ερώτημα 1.4: Θα περιγράφεται μόνο ο  τρόπος επιλογής αναδόχου. Είναι προφανές ωστόσο, ότι μόνο ο Ανοιχτός Διαγωνισμός εξασφαλίζει τον εκμηδενισμό του ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ. Συνεπώς εάν πχ ο ανάδοχος έχει αναδειχτεί από «ανταγωνιστικό διάλογο» ίσως να πρέπει να δοθούν πληροφορίες για ποιον λόγο ΔΕΝ υπάρχει πλεονέκτημα στον ανάδοχο. Η ΑΜΟΙΒΗ του αναδόχου είναι ή δεν είναι πλεονέκτημα (όφελος) συναρτήσει του τρόπου επιλογής του.
  • Για το ερώτημα 3: Το κόστος λειτουργίας αναφέρεται σε κάθε είδους κόστος που είναι απαραίτητο για να λειτουργεί η πολιτιστική υποδομή είτε είναι λειτουργικά είτε συντήρησης είτε οτιδήποτε άλλο. Η σύγκριση εξόδων – εσόδων (από εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο πόρο) γίνεται ως επί των πλείστων σε ετήσια βάση.
  • Για το ερώτημα 8: Εξετάζεται η απόσταση του έργου από μεγάλα συγκοινωνιακά κέντρα (αεροδρόμιο, λιμάνι)- η όποια αναφορά είναι σε σχέση με σύνορα άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.
  • Για το ερώτημα 10: Γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές (αριθμός μονάδων, δυναμικότητα κλπ) κατ’ αρχάς στην περιοχή του έργου και κατόπιν σε μεγαλύτερες διοικητικές ενότητες.

   

  Ερώτηση 2

  Είναι επιλέξιμη η κατασκευή ιστοσελίδας στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.4.;

   

  Απάντηση (9-7-2018)

  Στο με αρ. 2 «Παράρτημα αίτησης στήριξης» συνημμένο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται ως ενδεικτική επιλέξιμη η δαπάνη κατασκευής σελίδας σε πράξη της υποδράσης 19.2.4.4 (σελ. 23, Πίνακας 6.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ). Σύμφωνα όμως με διευκρινιστικό email της ΕΥΔ ΠΑΑ, «η κατασκευή ιστοσελίδας αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης του δικαιούχου και δεν αφορά αποκλειστικά στην εκδήλωση. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι επιλέξιμη στο 19.2.4.4».

  Επίσης αναφέρεται ότι «ο φορέας μπορεί να κάνει χρήση των social media…. Δεδομένου ότι η χρήση των social media είναι τζάμπα και δεν απαιτείται / δικαιολογείται η ανάθεση σε εξειδικευμένο προσωπικό δεν στοιχειοθετείται δαπάνη και ακόμα περισσότερο επιλεξιμότητα».

   

  Ερώτηση 1

  Πώς γίνεται η εγγραφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να μπορώ να  έχω πρόσβαση στο ΟΠΣΑΑ για να υποβάλλω αίτηση στήριξης?

   

  Απάντηση (1-6-2018)

  Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), ακολουθώντας την διαδρομή: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», →«ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)» → «Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» & «Οδηγίες εγγραφής Φορέα στο πεδίο «ΑΦΜ Φορέα που ανήκετε».

  Η διαδικασία για την αίτηση είναι πολύ απλή κι ο αιτών καθοδηγείται κάθε φορά με παραδείγματα αλλά και με ειδοποιήσεις στο email του, οι εφαρμογές αυτού του είδους για online χρήστες είναι υπεραπλουστευμένες. Προτείνεται να αποφεύγονται emails από hotmail ή gmail.

   

  Ένα βήμα της εν λόγω διαδικασίας, μετά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, είναι και η «Φυσική  Ταυτοποίηση του Διαχειριστή», με την φυσική του παρουσία σε γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα Δωδεκάνησα το μοναδικό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Μονάδα Δωδεκανήσου βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου (Κλαυδίου Πέπερ 125, Ρόδος 85132).

   

  Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αδυνατεί  να παρουσιαστεί σε κάποιο τοπικό Γραφείο ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε μπορεί να αποστείλει τα δικαιολογητικά στα κεντρικά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκαναρισμένα μέσω email. Σε αυτή την περίπτωση θα αποστείλει τα εξής:

  • Τυπωμένο το κείμενο του email επιβεβαίωσης με τίτλο "Δημιουργία Λογαριασμού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΟΣΔΕ"
  • Αντίγραφο Ταυτότητας αιτούντα
  • Εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με γνήσιο υπογραφής

  ή

  • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα με γνήσιο υπογραφής, εφ' όσον επιθυμεί ο ίδιος να είναι και Διαχειριστής

   

  Η διαδικασία είναι ενδεχομένως πιο χρονοβόρα εφ' όσον πρέπει να παρθεί έγκριση, ώστε να προβούν στην ενεργοποίηση του Λογαριασμού.

 • 03/07/2018
  Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας στην 1η Πρόσκληση LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / CLLD αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση  19.2.4:«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» - Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Ως νέα ημερομηνία, έχει οριστεί η 03/08/2018.

  Κατά τα λοιπά, ισχύει η αρχική πρόσκληση.

   

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής και της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη.

 • 27/06/2018
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΣΕ  TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο.

 • 25/06/2018
  Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία (ανειλημμένες Αξ. 4)
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013

  Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής για όλα τα έργα των ανειλημμένων υποχρεώσεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 μέχρι τις 31-8-2018.

 • 25/06/2018
  Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία (ανειλημμένες Αξ. 3)
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013

  Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικού αιτήματος πληρωμής για όλα τα έργα των ανειλημμένων υποχρεώσεων του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 μέχρι τις 31-8-2018.

 • 19/06/2018
  Δελτίο Τύπου - Περίπατος Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα
  Europe Direct South Aegean

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πραγματοποίησαν χθες τον «Περίπατο Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα».

  Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου για την εκδήλωση εδώ.

 • 13/06/2018
  Περίπατος Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα
  Europe Direct South Aegean

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας προσκαλούν στον «Περίπατο Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στις 19:00. Σημείο έναρξης του περιπάτου είναι η είσοδος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

   

  Ο Δρ. Σπύρος Συρόπουλος θα μας συνοδεύσει στην οδό Παναιτίου όπου κατά μήκος της  διατηρούνται τα ίχνη όλων των εποχών και των λαών που κατοίκησαν στο νησί στα 2.500 χρόνια ιστορίας του: αρχαίοι Έλληνες, Βυζαντινοί, Ιππότες, Τούρκοι, Εβραίοι, Ιταλοί.

   

  Η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στο Κατάλυμα της Ισπανίας όπου θα πραγματοποιηθεί ομιλία με τίτλο: «Ο Κολοσσός του Ήλιου και το θαύμα της Ελληνιστικής Ρόδου».

   

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Η Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

   

  -------------------------------------------------------------------------------

  Υπολογίζεται ο περίπατος στην οδό Παναιτίου να διαρκέσει 20 – 30 λεπτά. Η ομιλία στο κατάλυμα της Ισπανίας θα ξεκινήσει στις 19:30. Για λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ: 2241075323 (εσ. 28) κ. Φιλία Παπασάββα ή στην εκδήλωση στο www.facebook.com/events/924199921086188/

 • 07/06/2018
  Συμμετοχή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και στον φετινό εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος
  Europe Direct South Aegean

  Δελτίο Τύπου

  Συμμετοχή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και στον φετινό εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος

   

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct) της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

  Στην κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην μεσαιωνική τάφρο της Ρόδου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Περιφερειακό Φυτώριο, το ΚΕΚ Γεννηματάς και με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών από ολόκληρο το νησί, μοιράσθηκαν από το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του Κέντρου, εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα το Περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, διανεμήθηκαν σε μαθητές και δασκάλους, τα ενημερωτικά φυλλάδια «Φυσικά Οικοσυστήματα και Βιότοποι Χλωρίδας και Πανίδας» και «Οικολογικός Χάρτης» που εκδόθηκαν με την βοήθεια της ΑΝΔΩ και του προγράμματος LEADER 2007-2013.

  Στην εκδήλωση συμμετείχε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων με πρωτότυπες δράσεις για τα παιδιά και η Λέσχη αρχιμαγείρων που προσέφερε φρέσκους χυμούς και λιχουδιές σε όλους τους παρευρισκόμενους.

  Όλοι οι φορείς έδωσαν ραντεβού για επόμενες δράσεις ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

  Δείτε φωτογραφίες της εκδήλωσης.

  *Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου λειτουργεί στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.. Αποτελεί μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου EUROPE DIRECT που αριθμεί 500 Κέντρα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων 17 βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ο τομέας ευθύνης του Κέντρου είναι όλος ο νομός Δωδεκανήσου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει στα γραφεία αυτά ενημερωτικά φυλλάδια που διανέμονται δωρεάν, επιλογή επίσημων κοινοτικών εκδόσεων, προνομιακή πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ και επιμόρφωση των στελεχών τους.

  Περισσότερες πληροφορίες: 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85131, τηλ: 2241075323 – εσωτερικό 28,  στο www.ando.gr/europedirect/home και στο Facebook:  Europe Direct Dodecanese. Υπεύθυνη κ. Φ. Παπασάββα.

   

   

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
  Η Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 24/05/2018
  ΚΩΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Κω, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Πέμπτη 24/5/2018 στην Κω.

  Στελέχη της ΑΝΔΩ θα παρουσιάσουν τις δράσεις του νέου LEADER / CLLD και θα ενημερώσουν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της τρέχουσας και της αναμενόμενης προκήρυξης του προγράμματος.

  Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/5/2018 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

 • 23/05/2018
  ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Καλυμνίων, διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 23/5/2018 στην Κάλυμνο.

  Στελέχη της ΑΝΔΩ θα παρουσιάσουν τις δράσεις του νέου LEADER / CLLD και θα ενημερώσουν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της τρέχουσας και της αναμενόμενης προκήρυξης του προγράμματος.

  Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/5/2018 και ώρα 19.30 στο ισόγειο του Αναγνωστηρίου.

 • 16/05/2018
  1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου

  για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Υπομέτρο 19.2  «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», δημοσιοποίησε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»-Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα.

  Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή τους, από τις 18/05/2018 έως και τις 19/07/2018. (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 3/08/2018).

  Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.550.000 ευρώ.

  Το ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 100%.

  Περιοχή εφαρμογής είναι ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. Άυλες ενέργειες μπορούν να υλοποιηθούν στην πόλη της Ρόδου ως κομβικό σημείο της περιοχής παρέμβασης.

  Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό των 600.000 €  και για άυλες ενέργειες το ποσό των 50.000€.

  Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος και ανάλογα με τις υποδράσεις, είναι:

  ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και φορείς τους, Άλλοι Φορείς Δημοσίου Τομέα, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων (Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές Μ.Κ.Ο - Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.) και Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις (αποκαταστάσεις παραδοσιακών ή διατηρητέων παραδοσιακών κτιρίων και άλλων μη παραγωγικών κτισμάτων και για επιδεικτικούς σκοπούς (π.χ. μύλοι, ελαιοτριβεία)

  Ενδεικτικά ενισχύονται πράξεις που αφορούν σε δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων και κοινωνικής προστασίας ατόμων 3ης ηλικίας, Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, με ποικίλες δραστηριότητες,  Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού, Σήμανση τοπικών αξιοθέατων, μνημείων και άλλων σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή της παράδοσης, των  εθίμων, της λαογραφίας, της ιστορίας, Δημιουργία ποδηλατικών ή άλλων διαδρομών, μονοπατιών σε περιοχές της υπαίθρου,  περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,  μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων, Χώροι στέγασης Δημοτικών / κοινωνικών ιατρείων - φαρμακείων – παντοπωλείων.

  Η 1η πρόσκληση και όλο το πληροφοριακό υλικό βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΑΝΔΩ www.ando.gr.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι: Γεωργία Γουδουλάκη, Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου και Γεώργιος Πουλάκης, στο τηλ: +302241075323, e-mail: ando@ando.gr.

   

  Η Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη

   

  Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • 26/04/2018
  Θέμα ημερών η δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD / LEADER, της ΑΝΔΩ Α.Ε., για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Με κύριο θέμα την  έγκριση της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος για τα έργα Δημοσίου Χαρακτήρα, συνεδρίασε την Τετάρτη, 25/4/2018, στα γραφεία της ΑΝΔΩ AE, η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD / LEADER.

  Στην συνεδρίαση συμμετείχαν η Πρόεδρος της ΑΝΔΩ, Βασιλική Παπαδημητρίου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ρένα Παυλάκη, ο Αντώνης Χατζηιωάννου, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, ο Νίκος Ταταράκης, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, η Ναταλία Μαραγκού, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου και ο Διευθυντής της ΑΝΔΩ, Κώστας Ζήφος.  

  Δείτε το αναλυτικό δελτίο τύπου εδώ: Δελτίο τύπου, Συνεδρίαση.

 • 25/04/2018
  9η Μαΐου - Ημέρα Ευρώπης
  Europe Direct South Aegean

  Με αφορμή την 9η Μαΐου-Ημέρα της Ευρώπης, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου, της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου, θα υλοποιήσουν δράση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που αφορά το προσφυγικό ζήτημα με τίτλο: «No more bricks in the Wall Campaign».

  Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

 • 23/03/2018
  Κριτήρια Επιλογής (βαθμολόγησης) Πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Ενόψει της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα στο νέο Πρόγραμμα LEADER / CLLD 2014-2020, κοινοποιούμε τα εγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (βαθμολόγησης) των προτάσεων. 

  Ο σκοπός της κοινοποίησης είναι η καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων δικαιούχων ώστε να υποβληθούν αξιόλογες προτάσεις στην επικείμενη προκήρυξη.

  Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλεύονται παράλληλα και την περίληψη του προγράμματος με τις αναλυτικές περιγραφές των υποδράσεων.

  Τα οριστικά κριτήρια θα περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πρόσκληση. Η πρόσκληση αναμένεται να εγκριθεί το ερχόμενο δίμηνο.

  Δείτε εδώ τα κριτήρια επιλογής - βαθμολόγησης: Κριτήρια ΑΝΔΩ

 • 22/03/2018
  22-24 Μαρτίου 2018 «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο δρόμο»
  Europe Direct South Aegean

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου συμμετέχει στην καμπάνια ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με την ΕΥΘΥΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο δρόμο, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 2001. Στη συνέχεια υποστηρίχτηκε το 2007 από τους Responsible Young Drivers του Βελγίου. Υιοθετήθηκε από την  Ε.Ε ως καμπάνια ενημέρωσης το 2008. Στόχος  η ευαισθητοποίηση με δεδομένο ότι πολλά από τα τροχαία δυστυχήματα οφείλονται στην επιθετική συμπεριφορά των οδηγών.

  Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ και φωτογραφίες από την δράση: 1, 2, 3

 • 22/03/2018
  READ IT – Ενεργοί πολίτες σε αγροτικές περιοχές
  Europe Direct South Aegean

  Το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «READ IT – Ενεργοί πολίτες σε αγροτικές περιοχές», με στόχο την εκπροσώπηση των ελληνικών αγροτικών περιοχών αλλά κυρίως την ένταξη της νησιωτικότητας και των μικρών νησιών στην προσπάθεια και τα πιθανά οφέλη. Το πρόγραμμα READ IT αποτελεί συνεργασία οργανισμών που μετέχουν του Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – European Network for Education and Training, e.V. – EUNET. Συμμετέχουν μέλη του δικτύου από την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

  Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.rodiaki.gr/article/381525/prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-gia-symmetoxh-sto-programma-read-it

 • 16/03/2018
  Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την συνεργασία με Μηχανικό μέχρι 23/3/2018
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ

  Θέμα: Παράταση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

  Στην με αρ. 292/16-3-2018 συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, αποφασίσθηκε η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων συνεργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, με έναν (1) μηχανικό (Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό) μέχρι την Παρασκευή 23/3/2018.

  Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν. Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στο site της εταιρείας: www.ando.gr/press?id=135

   

  Για περισσότερες πληροφορίες: στο τηλ. 2241075323 (εσ. 14), κ. Γ. Πουλάκης. 

  Για την ΑΝΔΩ ΑΕ

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη 

  Πρόεδρος ΔΣ

 • 15/03/2018
  6ο Τριήμερο για την Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη Ανάπτυξη
  Europe Direct South Aegean

  6ο Τριήμερο για την Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα και την βιώσιμη Ανάπτυξη

  Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο διοργανώνει από το 2013 το τριήμερο  για την Ευρώπη, την επιχειρηματικότητα και την Βιώσιμη Ανάπτυξη με σκοπό να συνδυάσει τρεις διαφορετικές αλλά συνεκτικές θεματικές όπου πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις και τρεις κορυφαίες ημερίδες. Μάλιστα από το 2017 το τριήμερο είναι αφιερωμένο, στους στόχους για τη βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών ενώ ειδικά για το 2018, είναι αφιερωμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δωδεκανήσου συμμετέχει στο τριήμερο και με ομιλία αλλά και διανομή προωθητικού υλικού.

  Διαβάστε περισσότερα εδώ: Δελτίο Τύπου

 • 23/02/2018
  Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ Μηχανικού ΠΕ
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3/2018

   

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με έναν Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης των μικρών Δήμων του Νομού Δωδεκανήσου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γνώσεις στη χρήση προγραμμάτων σύνταξης προϋπολογισμού βάσει άρθρων και τιμολογίων δημοσίων έργων και σύνταξης τευχών δημοπράτησης.

  Προτάσεις συνεργασίας θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12 Μαρτίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Δείτε εδώ το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

  Για πληροφορίες τηλ. 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα.

  Ρόδος, 22/02/2018

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.

  Βασιλική Παπαδημητρίου - Ξεπαπαδάκη

  Πρόεδρος Δ.Σ.

   

 • 25/01/2018
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στους Λειψούς στις 29/1/2018
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 25/01/2018
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στην Κάρπαθο στις 31/1/2018
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 24/01/2018
  Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου (2η Έκδοση)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα (2η Έκδοση). 

  Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

 • 27/12/2017
  Συνεργασία με ΚΑΠΗ Ρόδου
  Europe Direct South Aegean

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της ΑΝΔΩ ΑΕ, για ακόμα μια χρονιά, συμβάλλει στην εξαιρετική ενέργεια που έχει γίνει θεσμός.

  Δείτε πώς περιγράφηκε στα ΜΜΕ (1, 2).

 • 17/12/2017
  Συνάντηση ενημέρωσης - Έμπωνα 19/12/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 07/12/2017
  Συνάντηση ενημέρωσης / εργασίας με μελετητές για το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. διοργανώνει συνάντηση εργασίας για το νέο πρόγραμμα LEADER. Στη συνάντηση / ενημέρωση καλούνται όλοι όσοι ασχολούνται με την σύνταξη επενδυτικών προτάσεων / φακέλων στο νομό Δωδεκανήσου. Δείτε αναλυτικά...

 • 07/12/2017
  Εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER / CLLD στη Νίσυρο στις 11/12/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 07/12/2017
 • 04/12/2017
  Λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου προγράμματος LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα - Μη επιχειρηματικά (ΟΤΑ, Σύλλογοι, ΜΚΟ, κλπ) -

  Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13215/30-11-2017

   

  Ιδιωτικά Έργα - Επιχειρηματικά (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) -

  Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13214/30-11-2017)

   

 • 24/11/2017
  Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών - Συνδιοργάνωση εκδήλωσης
  Europe Direct South Aegean

  Ο Δήμος Ρόδου, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. σας προσκαλούν στην εκδήλωση με τίτλο: «Αντίδρασε! Πες ΟΧΙ στη Βία κατά των Γυναικών» για να ευαισθητοποιήσουν τη ροδιακή κοινωνία στην εξάλειψη του φαινομένου κατά της κακοποίησης των γυναικών, αλλά και για να αναδείξουν τη σπουδαιότητα της «Αντίδρασης» σε αυτό, από την ίδια τη γυναίκα και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και την αφίσα της εκδήλωσης.

 • 19/11/2017
  Παγκόσμια μέρα μνήμης θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων - Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου
  Europe Direct South Aegean

  Η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην Επιμνημόσυνη Δέηση - Κατανυκτική Συναυλία "Χωρίς Μνήμη δεν υπάρχει Δράση. Χωρίς Δράση δεν υπάρχει Μνήμη." Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. (Πρόσκληση, Πρόγραμμα)

 • 27/10/2017
  Συμμετοχή στην εκδήλωση ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ - ΠΡΟΣΦΕΡΩ
  Europe Direct South Aegean

  Το Europe Direct Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου συμμετείχε στην εκδήλωση του Δήμου Ρόδου: ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ - ΠΡΟΣΦΕΡΩ που πραγματοποιήθηκε στο Ροδίνι στις 22/10/2017. Δείτε τα σχετικά δημοσιεύματα (1, 2

 • 03/10/2017
  Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2017

  1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  2. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  3. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
 • 28/09/2017
  Τελική παράταση έργων συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις) μέχρι 29/6/2018
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 27/09/2017
  Τελική παράταση έργων συνεχιζόμενων πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 (Ανειλημμένες υποχρεώσεις) μέχρι 29/6/2018
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 15/09/2017
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΣΜΕ με ένα (1) άτομο Γεωπόνου (Π.Ε), στο πλαίσιο του CLLD / LEADER
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ) – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), με ένα (1) Γεωπόνο Π.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην αγροτική ανάπτυξη, γνώση χρήσης Η/Υ και δυνατότητα μετακινήσεων στα νησιά της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος. Προτάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25/9/2017 στα γραφεία της εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 72 στη Ρόδο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.ando.gr. Για πληροφορίες, στο τηλ: 2241075323, υπεύθυνη κ. Χατζηνικήτα. Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση.

   

  Ρόδος 15/9/2017

  Για την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝΔΩ)

  H Πρόεδρος του Δ.Σ

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 11/09/2017
  Πρόσκληση για Ενδιαφερόμενες Τράπεζες
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Πρόσκληση για Ενδιαφερόμενες Τράπεζες

   

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του στις 3-10-2017, αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

 • 08/09/2017
 • 04/09/2017
  Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα

  Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.

 • 30/08/2017
  Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 21/06/2017
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΣΕ  TAKTIKH  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο.

 • 20/06/2017
  Οδηγός Κοινοτικών Προγραμμάτων 2014-2020
  Ενημέρωση - Πληροφόρηση ΟΤΑ

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού ενημέρωσης των Δήμων της Δωδεκανήσου. Στον οδηγό περιλαμβάνονται σύντομες περιγραφές για το σύνολο των τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 καθώς και τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας που αφορούν την περιοχή της Δωδεκανήσου. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για ιδιώτες επενδυτές. Ο αναγνώστης του ψηφιακού οδηγού λαμβάνει την πληροφορία απλοποιημένη και επεξεργασμένη στα ενδιαφέροντά του, ενώ έχει τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους σχετικούς υπερσυνδέσμους (links) των κειμένων.

  Με την κοινή αυτή προσπάθεια ΑΝΔΩ και ΠΕΔ, ευελπιστούμε ότι περισσότεροι Δήμοι του Νομού μας θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις που δίνονται ειδικά αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Περισσότερα...

 • 03/06/2017
  Συμμετοχή του EDIC στην Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
  Europe Direct South Aegean

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπατυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Στις εκδηλώσεις που συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές, μοιράσθηκαν φυλλάδια και έντυπο υλικό από το ειδικό stand που στήθηκε από το Κέντρο. (1, 2)

 • 27/05/2017
  Συμμετοχή στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρόδου
  Europe Direct South Aegean

  Με πρωτοβουλία του Δήμου Ρόδου, συστήνεται Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τοπικούς φορείς, συλλόγους και εθελοντές. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της ΑΝΔΩ είναι ένας από τους σαράντα δυο φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο.

  Στο πλαίσιο αυτό το Σάββατο 27 Μαΐου στις 18:00 πρόκειται να γίνουν τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας στον προαύλιο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (παλιό νοσοκομείο). Στα εγκαίνια θα παραβρεθεί η Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

 • 25/05/2017
  Διεύρυνση χρονικού διαστήματος για την κάλυψη των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 313
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 312
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/05/2017
  Παράταση στην προθεσμία υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στο Μέτρο 311
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 05/05/2017
  9η Μαΐου, Ημέρα Ευρώπης
  Europe Direct South Aegean

  Δελτίο Τύπου του Europe Direct Ρόδου για την ημέρα της Ευρώπης.

 • 03/05/2017
  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020
 • 01/04/2017
  Ευκαιρίες απασχόλησης και κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  Europe Direct South Aegean

  Πρόσκληση - Δελτίο Τύπου

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο:

   «Ευκαιρίες απασχόλησης και κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,

  το Σάββατο 1 Απριλίου 2017, στις 12:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

  Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ρόδου, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, το ΚΕΚ Γεννηματάς, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

  - Πρόγραμμα

  - Αφίσα εκδήλωσης

  - Φωτογραφίες

 • 31/03/2017
  Ημερίδα: Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση: Ουτοπία, Αντίφαση, Όραμα ή Ευκαιρία;
  Europe Direct South Aegean

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. συνδιοργανώνει με το ΚΕΣΥΠ Ρόδου ημερίδα με θέμα: "Δημιουργικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση: Ουτοπία, Αντίφαση, Όραμα ή Ευκαιρία;" οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δωδεκάνησου, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στις 6.00 μ.μ.

  - Αφίσα εκδήλωσης

  - Δελτίο Τύπου

 • 14/12/2016
  Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα LEADER /CLLD της ΑΝ.ΔΩ. Πάνω από 10 εκ. ευρώ στα νησιά μας. Από τον Μάρτιο οι προκηρύξεις για εντάξεις έργων.
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

  Υπεγράφη χθες η απόφαση κατανομής πιστώσεων για το νέο πρόγραμμα LEADER / CLLD από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., σταθερά στις πρώτες θέσεις κατανομής (6η θέση σε σύνολο 47 προτάσεων), εξασφάλισε το ποσό των 10.150.000€ για τα νησιά της Δωδεκανήσου.

  Θα ακολουθήσει η αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης για την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων στα Δωδεκάνησα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων, μικρές βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού καθώς και σε έργα δημόσιου χαρακτήρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

  Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το σύνολο του νομού πλην της πόλης της Ρόδου για πλήθος δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη των νησιών μας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη της Δωδεκανησιακής Ταυτότητας. Για πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται και δράσεις που σχετίζονται με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον στο σύνολο της περιοχής. Το εγκεκριμένο ποσό των 10.150.000€ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (7.400.000€) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (2.750.000€).

  Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. – η πολυμετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία της Δωδεκανήσου – ευχαριστεί όλους τους μετόχους της αλλά και τους λοιπούς φορείς που συμμετείχαν στην διαβούλευση για την οριστικοποίηση του τοπικού προγράμματος. Ιδιαιτέρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ευχαριστεί το προσωπικό της εταιρείας που ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις δύσκολες απαιτήσεις της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής της πρότασης. Το υψηλό ποσό κατανομής από το Υπουργείο, μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνες για την ορθή διαχείριση και ένταξη ποιοτικών επενδύσεων που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ευάλωτων νησιωτικών κοινωνιών μας. Η εμπειρία μας στη διαχείριση των προγραμμάτων τύπου LEADER είναι η καλύτερη βάση για την γρήγορη έναρξη, υλοποίηση αλλά και διεκδίκηση νέων επιπλέον πόρων για τα Δωδεκάνησα.

  Θα ακολουθήσει η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο και στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης από την ΑΝ. ΔΩ. Α.Ε.

  Δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/4107-dt131216.

  Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

  Η Πρόεδρος

  Βασιλική Παπαδημητρίου – Ξεπαπαδάκη

 • 28/11/2016
 • 23/09/2016
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 - 2013 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 29/07/2016
  Πλαίσιο εφαρμογής Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) - 4η Τροποποίηση ΚΥΑ 401/10-3-2010 (ΦΕΚ 355/Β/30-3-10)
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013

  Πλαίσιο εφαρμογής Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) - 4η Τροποποίηση ΚΥΑ 401/10-3-2010 (ΦΕΚ 355/Β/30-3-10): http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofasi_entaxis_aneilimenon_leader.pdf

 • 25/07/2016
  Έμπωνα 27/7/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 25/07/2016
  Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013

  http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/apofasi_entaxis_aneilimenon_leader.pdf

  Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 (LEADER) του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020

 • 10/06/2016
  Κως 16/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 10/06/2016
 • 02/06/2016
  Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση στις 24/06/2016
 • 01/06/2016
  Τήλος 7/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 01/06/2016
  Μεγίστη 3/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 30/05/2016
  Ρόδος 1/6/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 23/05/2016
  Χάλκη 26/5/16: Συνάντηση ενημέρωσης - διαβούλευσης για το νέο Leader (CLLD)
  Το Νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020

 • 11/04/2016
 • 03/03/2016
  Συμμετοχή του Europe Direct Ρόδου στην πανελλήνια συνάντηση των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Αθήνα στις 1 και 2 Μαρτίου.
  Europe Direct South Aegean

  Η συνάντηση των Edics περιελάβανε ενημέρωση:

  -σε εργαλεία Συμμετοχικής Συμβουλευτικής.

  Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος «Advocacy through Participatory Dialogue”.

  -στο “Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ: οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ΕΤΕ”.

  -για την τρέχουσα κοινωνικό – οικονομική και πολιτική κατάσταση στη χώρα.

  -τη στήριξη της ΕΕ προς τις Ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης – τελευταίες εξελίξεις.

  -του Social media project EU4U.

  -του “Horizon 2020 & EnterpriseEuropeNetwork: Χρηματοδοτικές & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

 • 18/02/2016
  Εκδήλωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Europe Direct South Aegean
 • 23/11/2015
  Εσπερίδα - Σεμινάριο ενημέρωσης σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο
  Europe Direct South Aegean
 • 20/10/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή από τα Δωδεκάνησα σε δράσεις της διατοπικής συνεργασίας «Νήσων Περίπλους»
  Δίκτυο
 • 13/10/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή καλλιτεχνών στην εκδήλωση «AQUA-JAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική παράδοση»
  Δίκτυο
 • 08/10/2015
  Πίνακας ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 25/09/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την δημιουργία και εκτύπωση φωτογραφικού λευκώματος
  Δίκτυο
 • 22/09/2015
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών έργων 3ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 21/09/2015
  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 10/09/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον χρωματισμό του κτιρίου της ΑΝ.ΔΩ.
 • 31/08/2015
  Παράταση στην ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”
  Δίκτυο

  Λόγω της μικρής συμμετοχής, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φωτογραφιών και κειμένων για την δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 • 31/08/2015
  Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 21/08/2015
  Πρόχειρος Διαγωνισμός: «Φωτογραφικό έργο και έκδοση: Ο Πολιτισμός της καθημερινότητας και οι αξίες πολιτισμού στα νησιά μας»
  Δίκτυο

  Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο

   «Νήσων Περίπλους: Ο πολιτισμός ως εργαλείο Ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδος»,

  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

  περισσότερα...

 • 16/07/2015
  Οριστικός πίνακας κατάταξης 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας
 • 09/07/2015
  Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης
 • 30/06/2015
  Αποτελέσματα 3ης πρόσκλησης για ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας
 • 29/06/2015
  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας Κάλυμνος – Νομός Λέσβου – Κύπρος και συζήτηση των ΟΤΔ Αλιείας για τον Αλιευτικό Τουρισμό
  Leader Αλιείας
 • 25/06/2015
  3η πρόσκληση ενδιαφέροντος για αγρότες - ανέργους
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης
 • 24/06/2015
  Συνέχιση δράσης “Ο ρόλος της φωτογραφίας στην ανάδειξη του πολιτισμού των νησιωτικών περιοχών”
  Δίκτυο

  Φωτογραφικό Λέυκωμα - περισσότερα

 • 20/06/2015
  Καταδύσεις στα Νησιά μας
  Leader Αλιείας

  Παρουσίαση της διακρατικής συνεργασίας του LEADER Αλιείας στην Κάλυμνο 26-27 Ιουνίου 2015.
  Περισσότερα...

   

 • 03/06/2015
  Πρόσκληση Μετόχων σε Γενική Συνέλευση
 • 20/05/2015
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Μηχανικό
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 08/05/2015
  Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
  Leader Αλιείας
 • 08/05/2015
  9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης
  Europe Direct South Aegean

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  9η Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης

  65 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν, παρουσίασε την ιδέα του για πολιτική συνεργασία στην Ευρώπη προκειμένου να καταστεί ένα πιθανός πόλεμος μεταξύ των χωρών της αδιανόητος.

  Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε σχετικά:

  «Ο εορτασμός της ημέρας της Ευρώπης στην παρούσα συγκυρία μπορεί να φαντάζει σε κάποιους από ουτοπικός έως περιττός. Από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής κοινότητας άνθρακα και χάλυβα το 1952 μέχρι σήμερα έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι. Η Ευρώπη συσσώρευσε χαρές και πικρίες. Πέρασε στιγμές μεγάλης ευφορίας αλλά και, πρόσφατα, μεγάλης στέρησης. Πρωταρχικό μέλημα του εμπνευστή της Ρομπέρ Σουμάν ήταν η δημιουργία ενός θεσμού συνεργασίας που θα καθιστούσε τον πιθανό πόλεμο μεταξύ των λαών της Ευρώπης αδιανόητο ο Σουμάν είχε πει: «Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν». Θα έλεγα «Η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν». Ας μείνουμε στο πλευρό της Ευρώπης. Πιστεύω ακράδαντα ότι εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη χώρα μας!».

  Με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας της Ευρώπης», στη χώρα μας διοργανώνεται πληθώρα εκδηλώσεων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

  Στην πόλη μας, το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., σε συνεργασία με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου (Αμαράντειος Σχολή) διοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 10:00 στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μια γιορτή με παιχνίδια και προβολή ταινιών στην οποία και σας προσκαλούν να συμμετέχετε όλοι.

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ

 • 04/05/2015
  Ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων στο LEADER Αλιείας
  Leader Αλιείας
 • 30/04/2015
 • 23/04/2015
  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια Η/Υ

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30.
  Περισσότερα...

 • 03/04/2015
  Αποτελέσματα Α΄ Κύκλου (Ρόδος)
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Αποτελέσματα Α' Κύκλου ΤΟΠΣΑ Ρόδου. Περισσότερα...

 • 02/04/2015
  Παράταση πρόσκλησης Ανέργων Καλύμνου
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Κάλυμνο.
  Περισσότερα...
   

 • 02/04/2015
  Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας για «νέους τρόπους ανάπτυξης»
  Europe Direct South Aegean

  Τρία έπαθλα 50.000 ευρώ!

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2015 είναι γεγονός! Στις 23 Μαρτίου 2015, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αλληλεγγύης στο Γκντανσκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε την επίσημη έναρξή του.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνική καινοτομία ως ισχυρή δύναμη για την αλλαγή και ως νέα πηγή ανάπτυξης. Επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να εντοπίσει άτομα και φορείς με επιχειρηματικές ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.

  Κατά κοινή ομολογία, τα σημερινά πρότυπα ανάπτυξης δεν είναι πλέον κατάλληλα για μια κοινωνία όπου η ανεπάρκεια πόρων αποτελεί τη νέα πραγματικότητα. Με το φετινό του θέμα «Νέοι τρόποι ανάπτυξης», ο διαγωνισμός φιλοδοξεί να προσελκύσει ιδέες που μπορούν να δείξουν τον δρόμο για νέα μοντέλα ανάπτυξης που όχι μόνο θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αλλά θα συμβάλουν επίσης στην κοινωνική πρόοδο των πολιτών και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο διαγωνισμός έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε δημιουργικές, «χειροπιαστές» ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες λειτουργούν και αλληλεπιδρούν.

  Ανάμεσα στις ιδέες και τα σχέδια που επιδιώκει να υποστηρίξει η Επιτροπή περιλαμβάνονται, για παράδειγμα:

  • Συνεργατική οικονομία – ιδέες που αμφισβητούν τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται συνήθως η αντίληψη περί οικονομικής ανάπτυξης
  • Προσφορά και παραγωγή – ιδέες που θέτουν υπό συζήτηση τους τρόπους λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού, της παραγωγής και της παράδοσης, ή τη χρήση βασικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Νέες τεχνολογίες – νέες ιδέες, ή ιδέες που προτείνουν πιο έξυπνη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών προς όφελος της κοινωνίας
  • Λύσεις για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όπως π.χ. η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή ή η παραγωγή τροφίμων με βιώσιμο τρόπο.

  Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε υποψηφίους από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την έρευνα και την καινοτομία. Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί βασική διάσταση αυτού του προγράμματος.

  Ο διαγωνισμός θα βοηθήσει στη μετατροπή των πλέον καινοτόμων ιδεών σε συγκεκριμένα έργα και βιώσιμες επιχειρήσεις.

  Ο περσινός διαγωνισμός προσέλκυσε 1.254 ιδέες.

  Οι πιο καινοτόμες αιτήσεις θα επιλεγούν για τους ημιτελικούς και οι αντίστοιχες ομάδες θα προσκληθούν στη συνάντηση της Ακαδημίας Κοινωνικής Καινοτομίας το Σεπτέμβριο στη Βιέννη για να προωθήσουν τις ιδέες τους.

  Τα τρία αποτελεσματικότερα έργα θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ύψους 50.000 ευρώ έκαστο, τα οποία θα τους απονεμηθούν σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2015.

  Η προθεσμία για την υποβολή των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών)

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

  http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition

  Για ερωτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση:

  info@socialinnovationprize.eu.

  Ακολουθήστε μας στο Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge

  Περισσότερες πληροφορίες

  Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας

  Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας, που διεξάγεται στη μνήμη του Diogo Vasconcelos, αποτελεί μια ανταγωνιστική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα του διαγωνισμού για το 2015 είναι «Νέοι τρόποι ανάπτυξης», και επιδίωξή του είναι να χρησιμοποιήσει την κοινωνική καινοτομία ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή πιο βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλων στην Ευρώπη.

  Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη των Nesta, Kennisland,  Shipyard, ImpactHub και Matter&Co.

  Για πληροφορίες σχετικά με τους προηγούμενους διαγωνισμούς και τα έργα που βραβεύτηκαν σε αυτούς, διαβάστε εδώ:

  Για το 2014:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7531&lang=en&title=Three-projects-meet-the-European-Job-Challenge-and-receive-the-Social-Innovation-Prize

  Για το 2013:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6699&lang=en&title=Best-social-innovation-ideas.-New-ways-to-create-new-jobs-and-businesses

 • 01/04/2015
 • 28/03/2015
  Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης
  Europe Direct South Aegean

  Διήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης

  περισσότερα...

 • 27/03/2015
  AGENDA ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Europe Direct South Aegean

  Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα

  (30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2015)

   

  A. Νέα / Δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Τρίτη 31 Μαρτίου: Παρουσίαση της δέσμευσης της ΕΕ κατά την τρίτη Διεθνή Διάσκεψη των Χορηγών για τη Συρία (Κουβέιτ ΙΙΙ). Στις 31 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει σημαντική αύξηση της δέσμευσής της προκειμένου να ανταποκριθεί στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Συρία. Η ανακοίνωση θα γίνει από τον Επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη, αρμόδιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης των Χορηγών για τη Συρία που πραγματοποιείται στο Κουβέιτ. Θα αφορά δε σε συμβολή μεγαλύτερη αυτής που ανακοινώθηκε το 2014 (€ 550 εκατ. συνδυαστικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη) και αποτέλεσε πέρυσι τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Διαβάστε περισσότερα για τη Διάσκεψη εδώ. Ενημερωτικό Δελτίο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της ΕΕ εδώ.

  Β. Οπτικοακουστικό υλικό

  Μια σύντομη ιστορία για τις ποσοστώσεις γάλακτος στην ΕΕ 

  Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ προετοιμάζεται για το τέλος των ποσοστώσεων γάλακτος.  στις 31 Μαρτίου 2015. Το καθεστώς αυτό, το οποίο θεσπίστηκε αρχικά το 1984, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή της ΕΕ υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση, αποτέλεσε ένα από τα μέσα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών πλεονασμάτων. Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ αυξήθηκε ο προσανατολισμός του τομέα προς την αγορά και, παράλληλα, θεσπίστηκε μια σειρά άλλων, πιο στοχευμένων μέσων, για τη διευκόλυνση της στήριξης των παραγωγών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο. «Η λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την Ένωση», δήλωσε ο Eπίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan. Δείτε το βίντεο και μάθετε περισσότερα εδώ.

  Γ. Δράσεις στην Ελλάδα

  Σάββατο 28 Μαρτίου έως Κυριακή 5 Απριλίου: Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Διάστημα – Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ – DG GROW), σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων [Πλατεία Συντάγματος] Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες

  Σάββατο 28 Μαρτίου: Τελετή έναρξης της Ευρωπαϊκής Έκθεση για το Διάστημα – Διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ – DG GROW), σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων [Πλατεία Συντάγματος, ώρα 11:00] Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες

  Παρασκευή 3 Απριλίου: Ενημερωτικό Συνέδριο με τίτλο «Το νέο τοπίο στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μετά τις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2014 στο πλαίσιο της Προσομοίωσης EUropa.S.2015 – Συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΙΕΚΕΘ), της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα [Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31, Αθήνα – ώρα 16:00] Είσοδος  κλειστή στο κοινό  Περισσότερες πληροφορίες

 • 23/03/2015
  Πρόσκληση Ανέργων Καλύμνου
  Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης

  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους οι οποίοι κατοικούν στην Κάλυμνο. Περισσότερα...

 • 20/03/2015
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ
  Leader Αλιείας

  Ενημέρωση σχετικά με τις δύο νέες προκηρύξεις της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader Αλιείας
  περισσότερα...

   

 • 13/03/2015
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Οικονομολόγο
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 08/03/2015
  Ρόδος, πώς μια πόλη μπορεί να γίνει ηγέτιδα
  Europe Direct South Aegean
 • 04/03/2015
  2η πρόσκληση
  Leader Αλιείας

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιοι επενδυτές) αλιείς, μη αλιείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό ίδρυση πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Σύσταση 2003/ΕΚ της Επιτροπής, να υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις», στην Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3: «ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ». Η Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.3 μπορεί να περιλάβει τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  περισσότερα...

 • 04/03/2015
  3η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων από ΜΗ Αλιείς
  Leader Αλιείας

  Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α»

  ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥΔΝΑ Ανάπτυξις»

  καλεί

  τους ενδιαφερόμενους (δυνητικοί επενδυτές) φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των «κατά κύριο επάγγελμα αλιέων», που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ του τοπικού προγράμματος «Καλύδνα Ανάπτυξις», στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.2: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 2003/361/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ». 
  περισσότερα...

 • 18/02/2015
  Λέσβος - Εκδήλωση εικαστικών τεχνών - Παράταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  Δίκτυο
 • 12/02/2015
  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μελέτη καταδυτικών διαδρομών
  Leader Αλιείας
 • 10/02/2015
  Λήμνος - Επιλογή καλλιτεχνών
  Δίκτυο
 • 31/12/2014
 • 26/11/2014
  Διατροφή στην οικογένεια - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
  Europe Direct South Aegean

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, σας προσκαλούν, στην δράση που διοργανώνουν την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2014, στις 16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων και στη συνέχεια στο αίθριο του σχολείου με θέμα: «Διατροφή στην οικογένεια - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας»

  περισσότερα...

   

 • 02/10/2014
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 2ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 01/08/2014
  Αποφάσεις απένταξης ιδιωτικών έργων 1ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 22/07/2014
  Πραγματοποιήθηκαν οι ενημερώσεις για το τοπικό πρόγραμμα Leader
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 02/07/2014
  Πρόγραμμα ενημερώσεων της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. για το LEADER
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 05/05/2014
  Εσπερίδα ενημέρωσης στην Κάλυμνο
  Leader Αλιείας
 • 10/04/2014
  Αποτελέσματα αξιολόγησης LEADER ΠΑΑ Δωδεκανήσου μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 21/02/2014
  Αποτελέσματα 2ης Προκήρυξης Leader ΠΑΑ
  Leader ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 12/11/2013
  Αποφάσεις ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων 1ης προκήρυξης
  Leader Αλιείας
 • 30/09/2013
  Αποφάσεις ένταξης δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 06/09/2013
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 2ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας
 • 08/07/2013
  Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013

  Aπό τις 8/7/2013 η υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης – πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων του Άξονα 3 γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3, που βρίσκεται στην διεύθυνση: www.agrotikianaptixi.gr επιλέγοντας «ΑΞΟΝΑΣ 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» (ή χρησιμοποιώντας τον απευθείας σύνδεσμο:http://axonas3.agrotikianaptixi.gr/).

  Κατ΄ αρχάς δηλαδή θα πρέπει να γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή και κατόπιν θα υποβάλλεται στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.  ο φυσικός φάκελος του αιτήματος πληρωμής, ο οποίος θα περιέχει το έντυπο υλικό που θα έχει παραχθεί μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή (αίτηση, πίνακες) καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης ή/και δεν έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία ή οι διευκρινίσεις που τυχόν σας έχουν ζητηθεί, η καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης για την συγκεκριμένη φάση υλοποίησης του έργου αναστέλλεται έως την τακτοποίηση των ανωτέρω και την επανυποβολή του φακέλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

  Επίσης από την 1η Αυγούστου 2013 όλα τα αιτήματα των επενδυτών, όπως αίτημα για χορήγηση παράτασης (1ης ή 2ης) στην προθεσμία υποβολής του 1ου αιτήματος πληρωμής, αίτημα για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης) και αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3.

  Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας και κατόπιν εντύπως στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

  Για να είναι δυνατή η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Παρακολούθησης Υλοποίησης του Άξονα 3 προηγείται η εγγραφή για κάθε επενδυτή και κάθε εγκεκριμένη επένδυση, ο συσχετισμός του έργου καθώς και η ενεργοποίηση της σύμβασης από τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)

  Για να υποβληθεί οποιοδήποτε νέο αίτημα (π.χ. 2ο αίτημα πληρωμής ή 2η παράταση)  καταχωρίζονται πρώτα τα στοιχεία του προηγούμενων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μόνον εγγράφως. Καταχωρίζονται τα στοιχεία όπως υποβλήθηκαν, κατόπιν ο Υποστηρικτικός Μηχανισμός και η Ε.Υ.Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επεμβαίνουν με τη σειρά τους.

  Το Εγχειρίδιο Χρήσης βρίσκεται αναρτημένο στην διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Axis&todo=Load&id=d89775f1bee30df5. Μέχρι σήμερα το εγχειρίδιο χρήσης δεν επιτρέπει, λανθασμένα,  την υποβολή αίτησης για χορήγηση παράτασης στην προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, πέραν του 6μήνου.

  Όταν συναντάτε τεχνικές δυσκολίες στην καταχώρηση των αιτημάτων και των στοιχείων τους  (π.χ. αδυναμία συσχέτισης έργου, μη ενεργοποίηση σύμβασης κ.α.), παρακαλούμε να υποβάλλετε ερώτημα μέσα από τη σχετική φόρμα της εφαρμογής  ή να επικοινωνείτε μαζί μας (Γουδουλάκη Γεωργία-2241075323 εσωτ.19 / Ζαχαριάδη Πολυξένη-2241075323 εσωτ.12), να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα, ώστε να βρίσκουμε αποδεκτή λύση. Π.χ. στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας υποβολής του 1ου αιτήματος, θα μπορούμε να πρωτοκολλούμε εγκαίρως την αίτηση και τα δικαιολογητικά, αρκεί να μας προσκομίσετε το μήνυμα λάθους  που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας και κατόπιν, μετά την επίλυση του τεχνικού προβλήματος, να καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία.

  Πριν την οριστικοποίηση κάποιου αιτήματος είναι απαραίτητη η χρήση του κουμπιού ΕΛΕΓΧΟΣ, για να αποφεύγονται μη αναστρέψιμα λάθη.

 • 26/06/2013
  Δελτίο Τύπου 2ης προκήρυξης για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων (υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια)
  Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 - 2013
 • 04/10/2012
  Αποφάσεις ένταξης 1ης πρόσκλησης δημοσίων έργων
  Leader Αλιείας
 • 09/05/2012
  Πίνακας κατάταξης εγκριθεισών προτάσεων ονοματισμένων δημόσιων έργων 1ης πρόσκλησης
  Leader Αλιείας

  Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης - εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 5/09-05-2012 απόφαση της Ε.Δ.Τ.Π. Αλίείας
  περισσότερα...