Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

  • GastronomyNet
    H AΝΔΩ συμμετείχε ως εταίρος στο έργο με ακρωνύμιο "Gastronomy Net" στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013
  • Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης
    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» ΤΟΠΣΑ (Τοπικό Σύμφωνο για την Απασχόληση)
  • Δωδεκάνησα Ανάπτυξη Απασχόληση
    Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ενεργητικών πολιτικών υποστήριξης και προαγωγής της ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου