Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Διεύρυνση χρονικού διαστήματος για την κάλυψη των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων