Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαχείρισης του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD