Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Συνοπτική παρουσίαση του νέου Προγράμματος LEADER / CLLD της Δωδεκανήσου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο (pdf) το νέο πρόγραμμα για τα Δωδεκάνησα

Δεν περιλαμβάνονται οι δράσεις του Αλιείας για τις οποίες αναμένεται η σχετική έγκριση από το Υπουργείο.