Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου προγράμματος LEADER / CLLD

Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα - Μη επιχειρηματικά (ΟΤΑ, Σύλλογοι, ΜΚΟ, κλπ) -

Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13215/30-11-2017

 

Ιδιωτικά Έργα - Επιχειρηματικά (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) -

Υπουργική Απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής (ΥΑ 13214/30-11-2017)