Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΣΕ  TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο.