Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος CLLD /LEADER Δωδεκανήσου - Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

 

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των πενήντα οκτώ (58) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΑΝ.ΔΩ Α.Ε., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ -Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD /LEADER  Δωδεκανήσου - Παρεμβάσεις  ιδιωτικού χαρακτήρα.

 

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών και την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων.

 

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους  κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ. H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι.

 

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και κατόπιν να αποσταλεί στα γραφεία της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

 

Η προσφυγή εξετάζεται από την επιτροπή προσφυγών της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

 

Συνοδευτικά Αρχεία: 1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων και 2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ