Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

LEADER / CLLD Αλιείας - Δημόσια Έργα, παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής έως 31/7/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER / CLLD Αλιείας για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του LEADER / CLLD Δωδεκανήσου, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τα Δημόσια Έργα του προγράμματος Αλιείας. 

 

Νέα Καταληκτική ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2020.

 

Το αναλυτικό τεύχος και όλα τα αρχεία της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες: της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr1, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΠ Αλιείας www.alieia.gr.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ