Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 2/11/2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Α.Ε." ΜΕ Α.Φ.Μ.: 094271383,  Μ.Α.Ε.: 28888/80/Β/93/13, & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 071778020000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 και σε περίπτωση μη απαρτίας ημέρα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 στα γραφεία της εταιρείας μας επί της 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο, για τη λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 περί

    Α.Ε., τον ν. 4336/2015 και τον ν. 4308/2014 και κατάργηση του άρθρου 35

    (μεταβατικές διατάξεις).

2. Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας

3. Κωδικοποίηση του καταστατικού

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

δ) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων α΄ και γ΄ μπορούν να πάρουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ρόδος 9 – 10 – 2020

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Φραγκάκης