Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα του Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας

Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα του Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER / CLLD της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, κατά τη συνεδρίασή της στις 9-10-2020, ενέκρινε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης για τα δημόσια έργα του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, δηλαδή έως την 21η Οκτωβρίου 2020.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER / CLLD

Ευάγγελος Φραγκάκης