Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Οδηγίες υποβολής τροποποίησης προϋπολογισμού για έργα δημόσιου χαρακτήρα που δεν εκτελούνται με διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατά την υλοποίηση της πράξης, στην περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος τροποποίησης του προϋπολογισμού.

Α) Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις είναι  ήσσονος σημασίας (εντός κατηγορίας δαπάνης/διακριτών τμημάτων), που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης, όπως αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών και μεταφορές ποσών εντός «κατηγοριών δαπανών», υποβάλλεται το αίτημα εγγράφως στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ, σύμφωνα με το: Υπόδειγμα 1 & Υπόδειγμα 2, το οποίο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται προσφορές ή προμετρήσεις/επιμετρήσεις εργασιών, τεχνική έκθεση.

Η ΟΤΔ, μετά την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης, ακολουθεί τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης ως προς το συνημμένο αναλυτικό προϋπολογισμό και κατόπιν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Β) Στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις αφορούν μείωση του συνολικού προϋπολογισμού ή μεταφορές ποσών μεταξύ «κατηγοριών δαπανών», προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης.

Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης  υποβάλλεται αρχικά στο ΟΠΣΑΑ και προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, ο δικαιούχος δημιουργεί στο ΟΠΣΑΑ τροποποίηση της νομικής δέσμευσης, επιλέγοντας ως «Αιτιολογία Τροποποίησης» Άλλο (να προσδιοριστεί τι αφορά η τροποποίηση), μεταβάλλει τα στοιχεία της, επισυνάπτει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και την υποβάλλει οριστικά,  αφού την εξετάσει η ΟΤΔ, και ακολούθως η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταχωρίζει το αποτέλεσμα της εξέτασης του αιτήματος.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ εγγράφως το αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το: Υπόδειγμα 3 & Υπόδειγμα 4.

O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.

Η ΑΝΔΩ ΑΕ, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Στη συνέχεια, η ΑΝΔΩ ΑΕ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει τη νομική δέσμευση στο ΟΠΣΑΑ.

Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κοινοποιεί την απόφαση στην αρμόδια ΟΤΔ και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε δικαιούχο.

 

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΟΠΣΑΑ, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.

Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται, σε περίπτωση που η διαπίστωση των ελλιπών δικαιολογητικών γίνει από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ η αλληλογραφία με τον δικαιούχο, κοινοποιείται στην ΑΝ.ΔΩ ΑΕ.

β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΑΝΔΩ ΑΕ, διαπιστώσει ότι το αίτημα τροποποίησης της νομικής δέσμευσης χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.

Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αρνητικής γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης ως προς το συνημμένο αναλυτικό προϋπολογισμό και είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΝΔΩ (2241075323 εσωτερικό 2) και συγκεκριμένα με τις κ. Γουδουλάκη και Ζαχαριάδη.