Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ LEADER / CLLD ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»,

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης")

- ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρόκειται για τελικά κείμενα.