Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Α) Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων, μέσω του ΠΣΚΕ

Σύμφωνα με την ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ Β΄4268), όπως ισχύει, η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της πράξης μπορεί να προκύψει για:

  1. τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, (συμπεριλαμβανομένων μεταφορών ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού)
  2. παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης,
  3. αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.),
  4. διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).

 

Το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο που σας είχε αποσταλεί με e-mail στις 12/05/2021. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα, όπως εξάγεται από το ΠΣΚΕ, και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης από το δικαιούχο και τη διαπίστωση της ανάγκης αλλαγής στοιχείων της πράξης, η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς την σύνδεσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης της πράξης και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της σε βαθμό που να καθιστά την πράξη μη επιλέξιμη. Επιπλέον, οι σχετικές μεταβολές δεν πρέπει να συνιστούν σημαντική τροποποίηση της πράξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013:

  1. παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του ΤΠ.
  2. αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα.
  3. ουσιαστική μεταβολή της πράξης, που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους της ή την εφαρμογή των όρων ένταξης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους της πράξης.

 

O δικαιούχος έχει ως υποχρέωση, στο αίτημα τροποποίησης, να κάνει αναλυτική περιγραφή στα ποσά, και στους λόγους τροποποίησης.

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Στη συνέχεια, η ΟΤΔ αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης του τεχνικού δελτίου της πράξης, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 

Στο πλαίσιο αυτό διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στην περίπτωση που το αίτημα του δικαιούχου δε συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων για την εξέταση εγγράφων, η ΟΤΔ ενημερώνει άμεσα το δικαιούχο, με κοινοποίηση στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται από το δικαιούχο μέσω του ΠΣΚΕ, εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ενημέρωσης του δικαιούχου.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Ως ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχειών ή αλλαγών, θεωρείται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού διαβιβαστικού, από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετράται στην προθεσμία που έχει η ΟΤΔ, στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων ή ελλιπής συμπλήρωση τους ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την έκδοση αρνητικής γνώμης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

β) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, εάν η ΟΤΔ ή η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διαπιστώσει ότι το αίτημα τροποποίησης του τεχνικού δελτίου πράξης, χρειάζεται βελτιωτικές ή υποχρεωτικές αλλαγές, η ΟΤΔ ειδοποιεί άμεσα το δικαιούχο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και επιστρέφει σε αυτόν το σχετικό φάκελο.

Ο δικαιούχος οφείλει να υιοθετήσει τις υποχρεωτικές αλλαγές και να υποβάλλει εκ νέου το φάκελο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης από την ΟΤΔ. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του δικαιούχου μέχρι την επανυποβολή από αυτόν του φακέλου δεν προσμετράται στην προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών που έχει η ΟΤΔ στη διάθεσή της για να εκφράσει την εισήγησή της.

Ελλιπής υιοθέτηση των υποχρεωτικών αλλαγών ή άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας επανυποβολής του φακέλου ή εκπρόθεσμη υποβολή του επιφέρει υποχρεωτικά την έκδοση από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αρνητικής γνώμης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, το οποίο συνεπάγεται την έναρξη νέων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξετάζει εάν με την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης απαιτείται τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

Η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναρτά την απόφαση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και εγκρίνει το τεχνικό δελτίο στο ΠΣΚΕ. Τα στοιχεία της τροποποίησης μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ.

Ακολούθως, η ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κοινοποιεί την απόφαση στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και αυτή με την σειρά της την αποστέλλει, ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε κάθε δικαιούχο στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί κατά την αίτηση στήριξης.

Η τροποποίηση του ΤΔΠ προηγείται του αιτήματος πληρωμής, εφόσον το αίτημα πληρωμής σχετίζεται με την τροποποίηση.

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

 

Β) Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας του προϋπολογισμού (εντός των κατηγοριών δαπανών)

Τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης π.χ. αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κ.λπ. και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», γίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. και χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΕΔΠ, η οποία θα ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα σχετικά αιτήματα σε επόμενη συνεδρίαση της.

 

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται  από τον δικαιούχο, εγγράφως, στην ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ ΑΕ, σύμφωνα με τo Υπόδειγμα 1 (Αίτημα) & Υπόδειγμα 2 (Πίνακας), το οποίο  συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ενδεικτικά αναφέρονται προσφορές ή προμετρήσεις/επιμετρήσεις εργασιών, τεχνική έκθεση.

Η ΟΤΔ, μετά την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης, ακολουθεί τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης, στην περίπτωση που τροποποιούνται στοιχεία αυτής.

 

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη:

Γεωργία Γουδουλάκη (Γεωπόνος - Υπεύθυνη Τμήματος) - 2241043313 

Πολυξένη Ζαχαριάδη (Πολ. Μηχανικός - Τεχνικά Θέματα) - 2241005162

Δέσποινα Καράλλα (Οικονομολόγος - Οικονομικά Θέματα) - 2241005163