Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

1η Πρόσκληση για τα Ιδιωτικά έργα του CLLD / LEADER Αλιείας

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής, εδώ: www.ando.gr/clld/clld_alieia_pr2