Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Νέες οδηγίες για την υποβολή αιτήματος προκαταβολής / αιτήματος πληρωμής για έργα δημόσιου χαρακτήρα

1. Οδηγίες για την Υποβολή αιτήματος προκαταβολής / πληρωμής για έργα δημόσιου χαρακτήρα

 

2. Αίτηση πληρωμής δικαιούχου: προκαταβολής (Ε_1.2), Πληρωμής για έργο που εκτελείται με διαδικασία δημόσιων συμβάσεων (κατασκευαστικό, προμήθεια, μελέτη, υπηρεσία (Ε_1.4Α)), Πληρωμής για έργο που δεν εκτελείται με τη διαδικασία Δημοσίων Συμβάσεων (Ε_1.4Β) 

 

3. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής προκαταβολής υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ (Έντυπο Υ2)

 

4. Υπόδειγμα Πίνακα Προβλεπόμενων Εκτελεσθεισών Εργασιών

 

5. Υπόδειγμα Πίνακα Παραστατικών Εκτελεσθεισών Εργασιών

 

6. Δήλωση δικαιούχου για παρακράτηση (έντυπο Ε4)

 

7. Βεβαίωση δημοσιεύσεων (Β_1)

 

8. Βεβαίωση απόδοσης κρατήσεων (Β_2)

 

9. Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΠ 66016/8-11-2021)