Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με το έγγραφο με Α.Π. 2015/19-11-2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης ιδιωτικού χαρακτήρα, μπορεί να τροποποιηθεί, «καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μετά την αξιολόγηση και ένταξή του στο Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, σε ό,τι αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, είναι ανεξάρτητη από το αν αυτή προέλθει από δάνειο ή ιδίους πόρους». Είναι δηλαδή δυνατή η τροποποίηση του σχεδίου κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, είτε λόγω επανεκτίμησης της οικονομικής θέσης του δικαιούχου στην τρέχουσα περίοδο, είτε λόγω αδυναμίας λήψης δανείου από τράπεζα.

Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει ο δικαιούχος να δηλώσει την εν λόγω τροποποίηση στο ΠΣΚΕ, μέσω της διαδικασίας τροποποίησης  Τεχνικού Δελτίου Πράξης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 45 «Τροποποίηση Τεχνικών δελτίων Πράξεων» της ΥΑ 3083/4-8-2021 «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4».

Το αίτημα τροποποίησης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο δικαιούχος δεσμεύεται ως προς την ολοκλήρωση και την βιωσιμότητα της επένδυσής του.

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν επισυνάπτονται στο ΠΣΚΕ.

 

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήματος τροποποίησης, η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. εξετάζει τις διαφοροποιήσεις ιδίως ως προς την σύνδεσή τους με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής. Η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. οφείλει: α) να διαπιστώσει ότι δεν ανατρέπεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή/και του πίνακα κατάταξης της συγκεκριμένης πρόσκλησης και β) να εξετάσει το σύνολο των παραστατικών που θα προσκομιστούν ως συνημμένα του αιτήματος τροποποίησης.

 

Η ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης, με απόφαση της ΕΔΠ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Αναλυτικότερα, αποστέλλει το σχετικό αίτημα τροποποίησης του ΤΔΠ του δικαιούχου, μαζί με την σχετική απόφαση της ΕΔΠ, στην ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να προβεί σε έγκριση ή απόρριψη της τροποποίησης του ΤΔΠ, με την έκδοση σχετικής απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών.