Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ιδιωτικών Έργων του CLLD / LEADER Αλιείας

Κοινοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης με ΚΩΔ.63- CLLD.25 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»  (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης") της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020» που   συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της  ανωτέρω πρόσκλησης της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. και την από 18/5/2022 Απόφαση Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/ CLLD, κοινοποιούμε τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι ενημερώνονται ατομικά (με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο email που δήλωσαν στο ΠΣΚΕ) για την αναλυτική αξιολόγηση των σταδίων Α και Β και τη βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων επιλογής (Φύλλα Αξιολόγησης Πράξης και Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Πράξης).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων και για όλα τα σημεία αξιολόγησης.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω Π.Σ.Κ.Ε (στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr), κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών και εντός αποκλειστικής ημερομηνίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι η ένσταση υποβάλλεται άπαξ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του υποψήφιου δικαιούχου της πράξης εντός της τεθείσας ημερομηνίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της βαθμολογίας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους, για το σύνολο των υποβληθέντων ενστάσεων. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως που αφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή την τυχόν απόρριψη αυτής, αποκλειομένου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών και μετά την ενσωμάτωση επιπλέον ποσού υπερδέσμευσης που θα διατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας), συντάσσεται ο τελικός Πίνακας Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καθορίζονται από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού και εγκρίνεται με απόφαση της ΕΔΠ, η οποία δεν δύναται να αποκλίνει από την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνονται οι ενιστάμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.