Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης με ΚΩΔ.63 - CLLD.25 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών»  (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης") της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. 

 

Στη συνεδρίαση 27/14-6-2022 της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΔΩ, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα εξέτασης των ενστάσεων ως εξής:

1. LA411-0457835 - live patmos

2. LA411-0460822 - ΖΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

3. LA411-0461280 - ΣΚΟΥΜΠΑ ΝΤΑΪΡΕΚΤ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕ

4. LA411-0462167 - ΚΥΛΙΤΗΣ - ΣΤΑΓΚΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5. LA411-0464308 - Golden yachting ΙΚΕ

6. LA411-0465357 - Go Dive Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

7. LA411-0465414 - ΣΚΟΥΦΕΖΗΣ - ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΝΕΠΑ  

8. LA411-0466311 - ΒΑΒΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9. LA411-0466332 - ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

10. LA411-0466355 - ΤΣΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11. LA411-0468255 - ΠΑΚΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

12. LA411-0468474 - OSTRIA ΝΕΠΑ (Υπό Σύσταση)

13. LA411-0468677 - NAVMACHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.E

 

Οι ενιστάμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με βάση το σημείο 14 της πρόσκλησης, οι εκδοθείσες αποφάσεις επί των ενστάσεων καθιστούν οριστικές τις πράξεις έγκρισης / απόρριψης / τροποποίησης, αποκλειόμενου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής. Μετά το αποτέλεσμα της εξέτασης των ενστάσεων, θα συνταχθεί ο τελικός Πίνακας Κατάταξης με βάση τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.