Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Πίνακας Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Ιδιωτικών Έργων του CLLD / LEADER Αλιείας

Κοινοποίηση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης με ΚΩΔ.63-CLLD.25 «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» (Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 "Εφαρμογή Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης") της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 - 2020» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της ΑΝ.ΔΩ Α.Ε., την από 14/6/2022 Απόφαση Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER/ CLLD, το αίτημα της ΑΝΔΩ προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για κατανομή επιπλέον ποσού, την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Δωδεκανήσου με τα έγγραφά της με ΑΠ 869/6-5-2022 και 1468/27-7-2022,

κοινοποιούμε τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για τα ιδιωτικά έργα του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας.

Άμεσα θα εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης και στη συνέχεια, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα υπογραφούν οι Αποφάσεις Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης.

Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ.