Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

ΝΕΑ διαδικασία πληρωμής επενδύσεων ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του Υπομέτρου 19.2 του CLLD / LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε όλη τη νέα διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου να καταβληθεί στους δικαιούχους των επενδύσεων δημόσιου χαρακτήρα η αναλογούσα Δ.Δ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την νέα υπ’ αρ. πρωτ. 30760/13-5-2022 εγκύκλιο “Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020”

1. Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 30760/13-5-2022 (με επισημάνσεις)

2. Παράρτημα Εγκυκλίου 19.2 ΕΚΔ. 1 (με επισημάνσεις)

3. Οδηγίες για αίτημα πληρωμής ΟΠΣΑΑ

4. Απαραίτητα αρχεία για έργα που ΔΕΝ εκτελούνται με δημόσια σύμβαση (.zip)

5. Απαραίτητα αρχεία για έργα που εκτελούνται με δημόσια σύμβαση (.zip)

6. Λοιπά αιτήματα δικαιούχων (Δημόσια) - Αίτημα τροποποίησης ήσσονος σημασίας, Αίτημα τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης, Οδηγός Διαδικασιών - Συνημμένα οδηγού (.zip)

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Γεωργία Γουδουλάκη - 2241043313 / ggoud(at)ando.gr

Γεώργιος Περιπιρόγλου - 2241075324 / gperp(at)ando.gr

Ιακωβίνα Καλαφατά - 2241005219 / ikalafata(at)ando.gr