Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Νέα διαδικασία πληρωμής επενδύσεων ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2 του CLLD / LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Εδώ θα βρείτε όλη τη νέα διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, προκειμένου να καταβληθεί στους δικαιούχους των επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα η αναλογούσα Δ.Δ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την νέα υπ’ αρ. πρωτ. 30760/13-5-2022 εγκύκλιο “Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020”

1. Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 30760/13-5-2022 (με επισημάνσεις)

2. Παράρτημα Εγκυκλίου (με επισημάνσεις)

3. Εγχειρίδιο πληρωμών & Τροποποίησης ΤΔΠ - Ιδιωτικών

4. Έντυπα για αιτήματα πληρωμής (.zip)

5. Έντυπα για τροποποίηση ήσσονος σημασίας (.zip)

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεωργία Γουδουλάκη - 2241043313 / ggoud(at)ando.gr

Γεώργιος Περπιρόγλου - 2241075324 / gperp(at)ando.gr

Ιακωβίνα Καλαφατά - 2241005219 / ikalafata(at)ando.gr