Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Νέα (τροποποιημένη) Υπουργική Απόφαση Εφαρμογής του CLLD / LEADER του ΠΑΑ 2014 - 2020

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1337/4-05-2022 Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησης των επενδύσεων, εκ των οποίων οι κυριότερες που αφορούν στους δικαιούχους είναι οι παρακάτω:

  1. Αλλάζει η διαδικασία πληρωμής των ποσών της ενίσχυσης/επιδότησης, καθώς στο εξής αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών στο ΠΑΑ 2014-2020 είναι ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), αντί της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

 

  1. Τροποποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων δημόσιου χαρακτήρα των οποίων οι δικαιούχοι έχουν σχέση με την ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε (όπου δηλαδή δικαιούχος είναι είτε η ίδια η ΟΤΔ (εταιρικό σχήμα), είτε φορέας μέλος της ΕΔΠ, είτε φορέας μέλος του Δ.Σ., είτε φορέας μέτοχος του εταιρικού σχήματος που έχει συστήσει την ΟΤΔ).

 

  1. Παρατείνεται ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 30/06/2025.

 

  1. Καταργείται η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών από την οριστικοποίηση του αιτήματος πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΑΑ ή ΠΣΚΕ) για την υποβολή του φυσικού φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

  1. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής του 1ου αιτήματος πληρωμής ύψους τουλάχιστον 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης εντός 12 μηνών από την εκάστοτε ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της  επένδυσης.

 

Στο σχετικό σύνδεσμο θα βρείτε το αρχείο της νέας Υ.Α 1337/4-5-2022 με επισημασμένα με κίτρινο χρώμα τα άρθρα που αφορούν στην υλοποίηση των επενδύσεων.