Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ

Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ξεκίνησε αρχικά με 70.000.000 δρχ. κατανεμημένο σε 70.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία. Το 1995  προκειμένου να μετέχει και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έγινε αύξηση του στο ποσό των 116.000.000 δρχ. η οποία  καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Μετά από την τροποποίηση του σε ευρώ, βάσει του νόμου 11,12,13 και 14 του Νόμου 2842/2000 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. Κ2-1141/22-1-2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 347.621,06€, κατανεμημένο σε 118.642 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93€ έκαστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 14-06-2002, έγιναν μέτοχοι της εταιρείας η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΔΟΥ. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 35.592,60€. Στις 29 Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 28.474,08 (Ν.2065/92) αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής η οποία πλέον ανέρχεται στο ποσό των 3,47€.  Ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των 411.687,74€

Οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου είναι οι κάτωθι:

 Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
(3,47€)

 ΠΟΣΟΣΤΟ

%

1)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47.047

39,65

2)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

41.603

35,06

3)

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

20.676

17,43

4)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

1.946

1,64

5)

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

3.437

2,89

6)

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

614

0,52

7)

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

600

0,51

8)

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

460

0,39

9)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

409

0,34

10)

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

400

0,34

11)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

563

0,47

12)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

307

0,26

13)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

307

0,26

14)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

153

0,12

15)

Ε.Α.Σ.Δ.

30

0,03

16)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

30

0,03

17)

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

30

0,03

18)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

30

0,03

 

ΣΥΝΟΛΟ

118.642

100